การพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • Chotpongpan Suksirimahaphaisarn
  • Siriphat Lapjit
  • Wanchai Suktam

คำสำคัญ:

องค์การ, นวัตกรรม, วัฒนธรรมองค์กร, สถาบันการศึกษา

บทคัดย่อ

         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และศึกษาข้อเสนอแนะต่อการเสริมสร้างการเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยเลือกสถานศึกษา 16 แห่ง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน/อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ0.958 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

  1. ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยมากทุกด้าน
  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด คือ มีระบบปฏิบัติการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว รองลงมา คือ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และการประกันคุณภาพ มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบโปรแกรม การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มีระบบสารสนเทศ/โปรแกรมการบริหารงานสถานศึกษาครอบคลุมการทำงานทุกฝ่าย มีนวัตกรรมเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์สำหรับให้บริการรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น มีนวัตกรรมใหม่ๆ ระบบโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับศักยภาพแต่ละคน การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีงบประมาณสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการบริการ
  3. ข้อเสนอแนะต่อการเสริมสร้างการเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พบว่า 1) ผู้บริหารควรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น นโยบายในการพัฒนาระบบ การพัฒนานวัตกรรม กระตุ้นส่งเสริมจัดหากระบวนการทำงานที่พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ครูได้สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้ครบทุกขั้นตอนเพื่อที่จะช่วยให้นวัตกรรมเมื่อนำไปใช้กับผู้เรียนใช้ได้อย่างมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 3) สถานศึกษาควรจัดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบโปรแกรม และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับภาระงานและการจัดการเรียนการสอน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-09-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)