การบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้แต่ง

  • Jon Techophan Techophan
  • Thatchanant Issaradet
  • Thitiwut Manmee

คำสำคัญ:

การบริหาร, การพัฒนาชุมชน

บทคัดย่อ

          บทความการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 363 คน ซึ่งเป็นประชาชนในเขตตำบลซับใหญ่ ด้วยการใช้วิธีสุ่มอย่างแบบเจาะจง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่  เก็บข้อมูลด้วยแบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.94 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 9 ท่าน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ผลการวิจัยพบว่า

  1. การบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี และด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม อยู่ในระดับปานกลาง
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  รายได้ต่อเดือน และอาชีพ พบว่าประชาชนที่มีอายุ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่เหลือไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
  3. ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขาดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ขาดกิจกรรมในการการอนุรักษ์และสงเสริมวัฒนธรรมในชุมชน ขาดงบประมาณในการบริหารการพัฒนาชุมชน ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบริการวิชาการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรส่งเสริมให้ประชาชนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชน และรัฐควรอุดหนุนงบประมาณในการบริหารพัฒนาชุมชนที่เพียงพอ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-09-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)