ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทอินโน-คอนส์

ผู้แต่ง

  • Chotipongpan Suksirimahapaisarn
  • Siriphat Lapjit
  • Thunchanok Jornjarun

คำสำคัญ:

ความผูกพันต่อองค์กร, วัฒนธรรมองค์กร, บริษัทอินโน-คอนส์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อลักษณะงานขององค์กร และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัทอินโน-คอนส์ ประชากรที่ใช้วิจัย คือ พนักงานบริษัทอินโน-คอนส์ในเครือประเทศไทยทั้ง 10 จังหวัด จำนวน 507 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายตามสูตรเครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.948 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุ 21-35 ปี (72%) การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 146 คน (67.28%) รายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จำนวน 128 คน (58%) ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 3-5 ปี จำนวน 152 คน (70.04%) ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อลักษณะงานขององค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.75, S.D.= 0.612) ทั้งในส่วน ลักษณะงานที่มีความหลากหลาย นโยบายผู้บริหารและมอบภาระงานชัดเจน ลักษณะงานมีความท้าทาย ลักษณะงานทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งปัจจัยที่มีผลทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, S.D.= 0.612) เรียงลำดับคือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ( = 3.81, S.D.= 0.594) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านสวัสดิการ (= 3.76, S.D.=0.686) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ ( = 3.70, S.D=0.672) และปัจจัยด้านการจัดการองค์กร ( = 3.68, S.D=0.720) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-09-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)