กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขัน

ผู้แต่ง

  • Sutawan Satjasomboon

คำสำคัญ:

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง, การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

บทคัดย่อ

         บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสู่แนวทางการเติบโต เพิ่มรายได้ ลดคู่แข่ง และอยู่รอดในสถานการณ์ของการแข่งขันสูง โดยมีแนวทางการสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน ทั้ง 5 ด้าน คือ      (1) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการ (2) ด้านบริการ มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ความง่ายในการสั่งซื้อเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า    (3) ด้านตัวบุคคล มุ่งเน้นการสร้างพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ การอบรมพนักงานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ (4) ด้านภาพลักษณ์ มุ่งเน้นการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์เพื่อง่ายต่อการรับรู้ จดจำและสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมีจุดเด่น (5) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลาย คลอบคลุมเพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งในการเลือกใช้กลยุทธ์นั้น ธุรกิจควรศึกษาบริบทและนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)