รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางขึ้นภูกระดึง

ผู้แต่ง

  • Mahitorn Chittakasem

คำสำคัญ:

รูปแบบ, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ภูกระดึง

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเส้นทางขึ้นภูกระดึง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางขึ้นภูกระดึง งานวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ๆ ที่หนึ่งเป็นการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางขึ้นภูกระดึง ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยบุคลากร 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอุทยาน ฯฝ่ายเครือข่ายชุมชน  และฝ่ายนักวิชาการด้านการออกกำลังกาย เก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์กลุ่ม    มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 5 ท่าน  โรงพยาบาลภูกระดึง 2 ท่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเลย 2 ท่าน อบต.ศรีฐาน 1 ท่าน ลูกหาบ 2 ท่าน อาจารย์พลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 ท่าน รวม 13 ท่าน สัมภาษณ์เชิงลึกนักท่องเที่ยวภูกระดึง เพศชาย 22 ราย หญิง 14 ราย รวม 36 ราย พบว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางขึ้นภูกระดึงประกอบด้วย การประเมินตนเอง การเตรียมสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนเดินทาง การแต่งกายและการนำสัมภาระติดตัวอย่างเหมาะสม ศึกษาเส้นทางและคำแนะนำของอุทยาน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่พอควร และเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาล   ขั้นตอนที่สอง ผู้วิจัยนำรูปแบบที่สังเคราะห์ได้มาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน วัดความพึงพอใจโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางขึ้นภูกระดึง ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 (พึงพอใจมาก)                                                           

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)