แนวทางสร้างค่านิยมต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้กับกลุ่มเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • Settawat Chokworakul

คำสำคัญ:

ค่านิยม, ต่อต้าน, คอร์รัปชัน, เยาวชน, นครราชสีมา

บทคัดย่อ

         การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างค่านิยมต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างค่านิยมต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และ 3) เพื่อศึกษาวิธีการสร้าง ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับกลุ่มเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้พื้นที่ศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี ที่มีอายุ ระหว่าง 18-25 ปีจำนวนกว่า 25,266 คน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 330 คน โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นทำความเข้าใจปัญหา 3) ขั้นกำหนดรูปแบบแนวทางในการแก้ปัญหา 4) ขั้นดำเนินการ และ 5) ขั้นติดตามประเมินผล ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรค คือ (1) ด้านตัวบุคคล (2) ด้านระบบราชการและสังคม และ (3) องค์ประกอบภายนอกอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 2) แนวทางสร้างค่านิยมต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คือ ยึดหลักแนวคิดสังคมวิทยาที่เชื่อว่ากระบวนการทางสังคมเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้บุคคลได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขัดเกลาทางสังคมและสร้างค่านิยม ได้แก่  พ่อ- แม่, ครู, เพื่อน, พระสงฆ์  และสื่อมวลชน  และ 3) วิธีการสร้างภาคี เครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คือ (1) มีความตั้งใจร่วมใจกันในการเป็นภาคีต่อต้านการคอร์รัปชัน(2) เผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ (3) มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่อง (4) ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการ     คอร์รัปชันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (5) ตั้ง Facebook Fan Page Nrru ต้านโกง เพื่อขยายเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)