พิธีกรรมการแต่งงานของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • Vitchupong Worasatkul

คำสำคัญ:

ชาวเขาเผ่าม้ง, นครไทย, บ้านห้วยทรายเหนือ, พิธีกรรมแต่งงาน

บทคัดย่อ

         บทความวิชาการนี้มุ่งนำเสนอพิธีกรรมการแต่งงานของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมการแต่งงานของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ที่เป็นทางการและการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาเอกสารต่าง ๆ และได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Anglysis)  นำเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์  จากผลการศึกษาพบว่า ชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ มีขั้นตอนพิธีกรรมการแต่งงานของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีขั้นตอนสำคัญอยู่  3 ขั้นตอนนี้ 1) ขั้นก่อนแต่งงาน เป็นช่วงที่หนุ่มสาวชาวเขาเผ่าม้งศึกษาดูใจ คบหาเพื่อศึกษานิสัยซึ่งกันและกัน 2) ขั้นแต่งงาน เป็นช่วงที่หนุ่มสาวชาวเขาเผ่าม้งและญาติใหญ่จัดพิธีแต่งงานตามขั้นตอนที่บรรพบุรุษได้กำหนดเอาไว้ 3) ขั้นการใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นขั้นที่หนุ่มสาวชาวเขาเผ่าม้งใช้ชีวิตร่วม หรือพร้อมในการสร้างครอบครัวร่วมกัน โดยผู้หญิงจะเตรียมกำเนิดบุตร และทำงานบ้าน ส่วนฝ่ายผู้ชายจะทำงานที่หนัก ๆ และช่วยเหลือฝ่ายผู้หญิง ดังนั้นพิธีกรรมการแต่งงานของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ เป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่ชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านทุกคนยังอนุรักษ์สืบสานประเพณีนี้ไว้  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)