แนวทางการบริหารจัดการเทศบาลนครเกาะสมุยให้เป็นเมืองน่าอยู่

ผู้แต่ง

  • Charin Siriyong

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการ, เทศบาลนครเกาะสมุย, เมืองน่าอยู่

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจัดการเทศบาลนครเกาะสมุยในปัจจุบัน  2) ศึกษาปัจจัย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลนครเกาะสมุยให้เป็นเมืองน่าอยู่ 3 ) ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการเทศบาลนครเกาะสมุยให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 40 คนและการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า

  1. การบริหารจัดการเทศบาลนครเกาะสมุย ในปัจจุบันมีการกำหนดนโยบาย เป็นนโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการ นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา นโยบายด้านการเมืองการบริหาร มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างชัดเจน มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการแต่ยังขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเทศบาลนครเกาะสมุย  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการดำเนินการในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการให้บริการด้านสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคระบบสาธารณูปการ ด้านระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ด้านการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน
  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลนครเกาะสมุยให้เป็นเมืองน่าอยู่ ได้แก่ ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทศบาลนครเกาะสมุยให้เป็นเมืองน่าอยู่ได้แก่ ด้านภูมิศาสตร์ นโยบายรัฐบาล (Road Map) เมืองไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนปี 2560 - 2579) จำนวนประชากรและนักท่องเที่ยว ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี งบประมาณ นโยบายการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเกาะสมุย การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  3. แนวทางการบริหารจัดการเทศบาลนครเกาะสมุยให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี 6 แนวทาง ได้แก่ 1) การยกระดับการบริหารจัดการสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การมุ่งเน้น กายภาพ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 3) การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเกาะสมุย  4) การมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพ และสุขอนามัย 5) การเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 6) การสร้างเครือข่ายภาคีเกาะสมุย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)