การวิจัยและออกแบบเพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ผู้แต่ง

  • Hatairat Boonnat

คำสำคัญ:

มัลติมีเดีย, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บทคัดย่อ

         การวิจัยและออกแบบการสร้างสื่อมัลติมีเดียในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเป็นวิจัยและการออกแบบฃสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยสื่อที่จัดทำขึ้นจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเภทนี้ในจังหวัดตรัง ช่วยเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลบ่อหินให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการท่องเที่ยวและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เชิงนิเวศ ตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลทั่วไปที่ทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คนเป็นกลุ่มคนในวัยทำงานอีกทั้งจะมีการหาคุณภาพของสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดียจำนวน 2 คนเป็นผู้ประเมินคุณภาพ

         ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมมีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง อยู่ในระดับมากและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่า สื่อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง  เป็นสื่อที่มีคุณภาพดีมาก สามารถนำไปใช้เป็นสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)