การบูรณาการหลักพุทธธรรมสำหรับการบริหารการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชนในอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • Phrakhrusathit veeranuwat

คำสำคัญ:

บูรณาการ, หลักพุทธธรรม, การบริหารการพัฒนา

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการบริหารการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชน ในอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบูรณาการหลักพุทธธรรมสำหรับการบริหารการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชน ในอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้การศึกษาวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากประชาชนในอำเภอปะคำจำนวน397 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเองแบบเจาะจงเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมสำหรับการบริหารการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชนในอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านฉันทะ รองลงมาคือ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านปิยะวาจา ด้านทาน ด้านอัตถจริยา ด้านวิมังสา ตามลำดับ และสุดท้าย คือ ด้านสมานัตตตา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)