การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบภาคสนามในรายวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม

ผู้แต่ง

  • Wanwisa Yamkrachang

คำสำคัญ:

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การสอนแบบภาคสนาม, การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบภาคสนาม และศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนในรายวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา                    รัฐประศาสนศาสตร คนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 89 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ         3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า

  1. การจัดการเรียนรู้แบบภาคสนาม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.30/83.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบภาคสนามหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบภาคสนาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = 0.35)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)