ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการใช้บริการโรงแรม ระดับ 4 ดาว เขต รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • Chonlatee Samerchure

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, นักท่องเที่ยวชาวจีน, โรงแรมระดับ 4 ดาว, โรงแรมเขตรัชดาภิเษก

บทคัดย่อ

         การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว เขตรัชดาภิเษก ในช่วงปี พ.ศ.2560 เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงแรม โดยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว เฉพาะในเขตรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจหลังการรับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาระดับความพึงพอใจแยกย่อยตามด้านต่าง ๆ คือ ด้านลักษณะห้องพัก ราคา การบริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พบว่ามีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.37, 4.23, 4.33  และ 4.12 ตามลำดับ แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายด้านดังกล่าวอย่างละเอียดแล้วทำให้ทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามยังคงมองว่าความสะอาดของห้องพักยังไม่เหมาะสมกับราคา นอกจากนี้ยังคงต้องการให้มีจุดบริการให้คำสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถให้บริการเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้ และจะมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นหากในอนาคตผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับ4ดาว เขตรัชดาภิเษกสามารถเพิ่มบริการรถรับส่งจากสนามบินถึงโรงแรมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)