การพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนในรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐโดยใช้วิธีการเรียนแบบการทบทวนความรู้เดิม

ผู้แต่ง

  • Juthamard Pansamai

คำสำคัญ:

การพัฒนาความก้าวหน้า, การทบทวนความรู้

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบการทบทวนความรู้เดิม ในรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียน รายวิชา รศ. 2208205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ภาคเรียนที่ 1/2560 ซึ่งมาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน  5  คน  โดยมีเกณฑ์ในการเลือกคือนักศึกษาที่มีผลทางการเรียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนความรู้เดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  การสังเกต  และแผนการจัดการเรียนรู้แบบการทบทวนความรู้เดิม วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า

         ความก้าวหน้าในการทบทวนความรู้เดิม 3 ช่วง ได้แก่ 1) ความรู้เดิม 2) ความรู้ใหม่ 3) สรุปความรู้ใหม่ คะแนนก่อนใช้กิจกรรมการทบทวนความรู้เดิม และหลังการใช้กิจกรรมการทบทวนความรู้เดิม พบว่าค่าเฉลี่ยหลังกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยก่อนใช้กิจกรรม โดยมีผลต่างอยู่ที่ 2.6 โดยหลังการใช้กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.6 คิดเป็นร้อยละ 56 ก่อนการเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 คิดเป็นร้อยละ 30 ของนักศึกษาหลังการใช้กิจกรรมการทบทวนความรู้เดิมเพิ่มขึ้นก่อนการใช้กิจกรรมอย่างชัดเจน นักศึกษามีความกระตือรือร้น  และมีการเตรียมข้อมูล  มีทักษะการฟัง  มีความตั้งใจในการเรียน และยังช่วยทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การฟัง  ทำให้การเริ่มการเรียนการสอนในครั้งต่อไปง่ายขึ้นเพราะนักศึกษามีการเตรียมตัวที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)