รูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ผู้แต่ง

  • Julee Saijunjiam

คำสำคัญ:

การบริหารงานบุคคล, พรหมวิหาร 4, สำนักงานเทศบาลเมือง

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักพรมวิหาร 4 ของผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 จำแนกเป็น เพศ อายุราชการ วุฒิทางการศึกษาและเงินเดือน 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 และ 4) เพื่อเสนอแนะรูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4

ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จำแนกตามเพศและอายุ พบว่า ที่มีเพศและอายุ ต่างกัน มีการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จำแนกตามอายุราชการ วุฒิ การศึกษาและเงินเดือน พบว่า ที่มีอายุราชการ วุฒิการศึกษา และเงินเดือนต่างกัน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

         ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 พบว่า ผู้บริหารควรบริหารงานโดยสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในด้านการงาน รองลงมา คือ ผู้บริหารควรไม่ซ้ำเติมผู้อื่นหรือผู้ร่วมงานในสำนักงานเทศบาลเมือง เมื่อคนอื่นถึงความวิบัติและน้อยสุด คือ ผู้บริหารควรเป็นผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์ต่อผู้ร่วมงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)