Announcements

การส่งต้นฉบับ

1. ผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 เพื่อดำเนินการ ส่งบทความ และ “แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/submission

2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบโดยทันที

3. กองบรรณาธิการจะดำเนินการตรวจสอบบทความที่ได้รับว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเบื้องต้น และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบภายใน 15 วัน

แจ้งปิดรับบทความวารสาร "มนุษยศาสตร์สาร" เป็นการชั่วคราว

2021-05-21

ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสาร “มนุษยศาสตร์สาร” ขอแจ้งถึงการ ปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 1 ธันวาคม 2564 เนื่องจากปัจจุบัน มีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาและรอการตีพิมพ์ครบตามจำนวนฉบับที่วารสารฯ กำหนดไปจนถึงปี 2565 แล้ว ทั้งนี้ ผู้เขียนที่มีความประสงค์จะให้วารสาร “มนุษยศาสตร์สาร” พิจารณาตีพิมพ์ ยังคงส่งบทความได้ จนถึงวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

Close_paper_(size).png