ประกาศจากทางกองบรรณาธิการ มนุษยศาสตร์สาร           

                ทางกองบรรณาธิการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสารที่สำคัญ ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่วารสาร จากเดิม เผยแพร่วารสารทั้งในรูปแบบรูปเล่มวารสาร และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็น เผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

2. ปรับเปลี่ยนจำนวนการเผยแพร่บทความของวารสาร จากเดิม ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม เป็น ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิง (References) จากเดิม จัดทำเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง โดยใช้มาตรฐานการอ้างอิงแบบ APA 6th edition เปลี่ยนเป็น จัดทำเอกสารอ้างอิงโดยใช้มาตรฐานการอ้างอิงแบบ APA 7th edition โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับภาษาที่ใช้ในการอ้างอิงในส่วนบรรณานุกรมให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 

1) สำหรับบทความภาษาไทย
- หากแหล่งอ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้ใช้ภาษาไทยในการทำรายการบรรณานุกรม
- หากแหล่งอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศนั้นในการทำรายการบรรณานุกรม โดยที่ผู้เขียนอาจจะแยกประเภทของภาษาออกมาอีกส่วนหนึ่ง ถัดจากบรรณานุกรมภาษาไทย

2) สำหรับบทความภาษาอังกฤษ
- หากแหล่งอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการทำรายการบรรณานุกรม
- หากแหล่งอ้างอิงเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศอื่น ให้ผู้เขียนแปลรายการบรรณานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ และใส่ชื่อหนังสือหรือบทความหรือข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาเดิมในวงเล็บเหลี่ยม [  ] ถัดจากชื่อภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 1: มกราคม-เมษายน 2566 เป็นต้นไป