ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิง (References) จากเดิม จัดทำเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง โดยใช้มาตรฐานการอ้างอิงแบบ APA 6th/ APA 7th edition เปลี่ยนเป็น จัดทำเอกสารอ้างอิงโดยใช้มาตรฐานการอ้างอิงแบบ APA 7th edition โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับภาษาที่ใช้ในการอ้างอิงในส่วนบรรณานุกรมให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 

1) สำหรับบทความภาษาไทย
- หากแหล่งอ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้ใช้ภาษาไทยในการทำรายการบรรณานุกรม
- หากแหล่งอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศนั้นในการทำรายการบรรณานุกรม โดยที่ผู้เขียนอาจจะแยกประเภทของภาษาออกมาอีกส่วนหนึ่ง ถัดจากบรรณานุกรมภาษาไทย

2) สำหรับบทความภาษาอังกฤษ
- หากแหล่งอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการทำรายการบรรณานุกรม
- หากแหล่งอ้างอิงเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศอื่น ให้ผู้เขียนแปลรายการบรรณานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ และใส่ชื่อหนังสือหรือบทความหรือข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาเดิมในวงเล็บเหลี่ยม [  ] ถัดจากชื่อภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 1: มกราคม-เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ข้อมูลเกี่ยวกับ APA7th เพิ่มเติม:

Example APA 7th edition+คำแนะนำ มนุษยศาสตร์สาร

APA7-CMUL

การอ้างอิงสารสนเทศตาม “Publication Manual of the American Psychological Association”(7th Edition)