การศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน วิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  • ลินดา เกณฑ์มา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • อัควิทย์ เรืองรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ชัชศรัณย์ จิตคงคา อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • จตุพล เจริญรื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Keywords: การเรียนการสอน, วิชาศึกษาทั่วไป, Teaching and Learning, General Education

Abstract

จากการศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพบว่า1) ด้านสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจำนวน 10 รายวิชาจำแนกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดีทุกรายวิชาและทุกด้านเช่นกัน โดยภาพรวมด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านการจัดการเรียนการสอนเล็กน้อย 2) ด้านความต้องการของการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปจำแนกประเด็นความต้องการออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความต้องการให้มีการดำเนินการในทุกด้านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่วนด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ นั้นต้องการให้มีการทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคบ้างทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีการเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเพาะด้านจำนวนผู้เรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่เกินไป และการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ให้สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะด้านทักษะทางปัญญา


A Study of Circumstances and Needs of General Education Teaching and Learning Based on Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF : HEd.) at Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

The main objectives of this research were to examine the opinions of teachers and students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU) toward the areas of current circumstances, the needs, and the problems of teaching and learning General Education courses based on Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF : HEd.).The research findings are 1) The over all of the current circumstances of teaching and learning General Education courses based on Qualifications Framework for Higher Education showed that 10 subjects have been performed at a good level and each subject performed at a good level, as well. The overall of the field of Teaching and Learning and Learning Outcomes, found that the Learning Outcomes are higher average than in Teaching and Learning.2) The needs of general education teaching and learning were identified into two major issues; The Teaching and Learning; and the Learning Outcomes. For Teaching and Learning aspects, both learners and instructors were required to reach more complete in all areas and the main scheme of Learning Outcomes aspects focused on requiring a review of the learning outcomes in course contents and the possibility of teaching activities. 3)The problems of general education teaching and learning were found some problems. The recommendations in Teaching and Learning were focused on the too large class sizes and the recommendations in Learning Outcome were focused on the more concrete measurement, especially in intellectual skills.

Downloads

Download data is not yet available.