โหล : 12 ปี ที เคพาร์ค สารพันเรื่องราวหลากหลายความคิดว่าด้วย การเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด

  • จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ Bansomdejchaopraya Rajabhat University

Abstract

บทนำ

          หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวมบทความ จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับงานประชุมวิชาการสหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 หัวข้อ “Better Library and Learning Space : Trends and Ideas” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้มาเป็นเวลาครบ 12 ปี จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อหนังสือให้มีนัยพ้องกับช่วงเวลาที่มาบรรจบกันนี้

          ในโลกยุคปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 21) อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ทำให้พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและรูปแบบวิธีการเข้าถึงสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อห้องสมุดทั่วโลกรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป ห้องสมุดบางแห่งต้องปิดตัวยุติการให้บริการ บางแห่งยังคงให้บริการอยู่แต่มีผู้ใช้บริการน้อยลงมาก คงมีห้องสมุดเพียงจำนวนไม่มากนักที่สามารถปรับตัวตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและหลากหลาย ภายในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความที่นำเสนอห้องสมุดที่สามารถดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ โดยห้องสมุดเหล่านั้นเกิดกระบวนการแปลงโฉมและปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่ (space utilization) ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้งานและสอดคล้องกับบริบทชุมชนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ห้องสมุดอนาคตควรจะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้ของผู้ใช้งานในโลกยุคดิจิทัลด้วย สำหรับผู้ใช้ที่เป็นคนรุ่นใหม่นั้นต้องเตรียมผู้ใช้ให้พร้อม โดยเน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ห้องสมุดยุคใหม่ต้องใช้ประโยชน์พื้นที่ของตนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ ควรมุ่งส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ อันเป็นพื้นฐานของความสามารถในการใช้ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-06-11
Section
บทวิจารณ์หนังสือ