ออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

  • ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Abstract

บทนำ 

          ตามหลักฐานที่พบตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อมนุษย์ได้ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารและใช้วัสดุจากธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์นำมาห่อหุ้มเนื้อสัตว์ แล้วนำกลับไปยังที่พักอาศัย นอกจากนั้นยังใช้เป็นภาชนะในการใส่อาหาร หรือวัตถุที่ต้องการ วัสดุธรรมชาติที่ใช้ห่อหุ้มบรรจุสิ่งของอาจจะเป็นวัสดุจำพวก ใบไม้ เปลือกหอย กระบอกไม้ หนังสัตว์ อื่น ๆ  ระยะเวลาต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักการประดิษฐ์พัฒนาภาชนะบรรจุด้วยการเสริมแต่งดัดแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุธรรมชาติให้ดีขึ้น มีรูปร่างที่ซับซ้อนมากขึ้น และมีประโยชน์หน้าที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น จึงถือได้ว่ามนุษย์ในสมัยก่อนได้เริ่มกระทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติรอบ ๆ ตัวนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ในยุคเริ่มต้นหน้าที่ขั้นพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์ คือ ช่วยในการเก็บรักษาและป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้าย

          ในปัจจุบันการบริโภคมีปริมาณจำนวนมากขึ้นตามการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  การผลิตบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบครัวเรือนจึงเปลี่ยนเป็นรูปแบบอุตสาหกรรมที่ผลิตจำนวนมากตามความต้องการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้มีผลทำให้บรรจุภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งกระบวนการผลิต และกรรมวิธีการบรรจุที่พัฒนาขึ้นตามหน้าที่ใช้สอยจึงเป็นผลทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายตามลักษณะวัสดุและเทคโนโลยีที่นำมาใช้การผลิตบรรจุภัณฑ์  จึงทำให้รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการขยายตัวตามการใช้สอยและรูปแบบเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และช่วยในการเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังเป็นตัวช่วยในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมทางการตลาดอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-06-11
Section
บทความวิชาการ