Thai Literature in Thailand 4.0 Era

  • กิตติยา รัศมีแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Abstract

บทนำ

วรรณคดีหรือวรรณกรรมเป็นศิลปะอันวิจิตร คำว่าวิจิตรในที่นี้มิใช่ด้วยประกอบขึ้นจากเส้นสายสีสันหรือรูปร่างที่ปรากฏแก่สายตาแต่เป็นความวิจิตรที่เกิดขึ้นภายในจิตใจจากการที่ผู้อ่านเกิดความตื่นตาและตื่นใจจากสัมผัสรับรู้รสเสียงแห่งถ้อยคำ และรสสัมผัสอันเร้าใจของถ้อยความที่นำไปสู่ความคิดจินตนาการด้วยคุณูปการด้านต่าง ๆ ของวรรณคดีและวรรณกรรม จึงมีการคัดเลือกวรรณคดีที่โดดเด่น  และเป็นยอดในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งหวังว่าเมื่อได้บรรจุวรรณคดีหรือวรรณกรรม เข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษาอย่างน้อยก็ปรากฏเป็นรูปธรรมให้เด็กรุ่นใหม่ได้อ่าน ได้ผ่านหู ได้ผ่านตา รับอรรถรสต่าง ๆ จากการอ่าน แล้วสามารถไปต่อยอดการอ่านเรื่องที่ยาวขึ้นได้ทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ผู้อ่านก็จะเกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน เหมาะกับยุคประเทศไทย 4.0 แต่เดิมวรรณคดีอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่ทันสมัย   เพราะมีสื่อใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่วรรณคดีไทยนั้นไม่เพียงมีคุณค่าแค่ด้านวรรณศิลป์แต่ยังสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนบอกเล่าเรื่องราวในสังคมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รวมถึงได้คำสอนจากกุศโลบายที่บรรพบุรุษมักสอดแทรกทั้งคติสอนใจและปรัชญาชีวิตไว้ให้รุ่นหลังได้คิด แม้เวลาจะเดินผ่านไปกี่ยุคสมัยวรรณคดีก็ยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-06-11
Section
บทความวิชาการ