การขับเคลื่อนชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้าน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ในจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

นวกร สงวนศักดิ์โยธิน
ชุลีรัตน์ เจริญพร

Abstract

          This research aims at studying the driving of community through Village Fund, and Pracharath Raksamakee (Social Enterprise) Company Limited and the guidelines of Village Fund, and Pracharath Raksamakee (Social Enterprise) Company Limited through public policy of the government. The study is conducted qualitatively by interview, group discussion and observation to collect data. The fifteen key informants consist of entrepreneurs of Pracharath Raksamakee (Social Enterprise) Company Limited, entrepreneurs of Village Fund who are formal and informal leader and the committee of Village Fund and networking party organization in Nakhon Ratchasima. The research data was paraphrased, extracted to the points and classified the subjects for data analysis and presentation in the integral structure form of the studied phenomena. The results reveal that the driving of community consist of 3 aspects such as leadership and followers, social capital and collaboration. In term of leadership and followers, the leader of Village


Fund has to be knowledgeable and skillful in fund management. As the leader of


Pracharath Raksamakee (Social Enterprise) Company Limited, he needs to put additional capacity of cooperation of all stakeholders. The composition of social capital is to utilize provincial resources to benefit to community. The composition of cooperation capital is to a participatory work. The government must stimulate foundation of village fund ready to be financial community institution for social welfare. Social capital is very prominent resources both for Village Fund, and Pracharath Raksamakee (Social Enterprise) Company Limited which affects and connects to economic system. Besides, the government policy is economic capital including money and assets. More importantly, Thailand has for a longer time cultural capital that is accumulative knowledge in community. According to this research, things that are produced repetitively in term of thoughts, acts incur knowledge, and then to concretely practice through activities.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)

References

กรมการพัฒนาชุมชน. (2563). แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565). กรุงเทพฯ
กรมการพัฒนาชุมชน. (2560). การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลไกประชารัฐ” กรุงเทพฯ.
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร. (2560). ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชุติมณฑน์ วงษ์คาหาร. (2559). ความสำเร็จในการนำนโยบายการยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2. วิทยานิพนธ์. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชุมแพ แสนยะบุตร และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (กันยายน - ธันวาคม 2560). การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคประชาชนต่อต้านการทุจริตขององค์กรชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์´วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. (3)7.
ทวีป บุตรโพธิ์. (2560). การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ. เอกสารวิจัยส่วนบุคคล. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.
ธันภัทร โคตรสิงห์. (2560). ประชารัฐ: จากแนวคิดการบริหารสู่การปฏิบัติในประเทศไทย. วารสารพัฒนาสังคม. 19(1),
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน). (2562). รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562. ฉบับที่ 6/2562. กรุงเทพฯ:
ปรรณิกา มีครุฑ. (พฤษภาคม–สิงหาคม 2563). นโยบายสาธารณะกับการศึกษาไทยยุค 4.0. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 2(6).
พัชรี สิโรรส และพรทิพย์ แก้วมูลคำ. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม: ตัวแบบและกรณีศึกษาสู่ความสำเร็จ. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 2(24).
พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ. (มกราคม-มิถุนายน 2563). กิจการเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย. พิฆเนศวร์สาร. 1(16). 4.
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. (2563). ยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563. กรุงเทพฯ: กระทรวงการคลัง
สำนักงานประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ. (2559). การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ. กรุงเทพฯ:
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. (2560). รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. จังหวัดนครราชสีมา
อภิชาติ โตดิลกเวชช์ และคณะ. (2560). แนวทางการดำเนินงาน: นโยบายสานพลังประชารัฐ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก. กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน.
Ansell, C. (2012). Collaborative governance. In Levi-Faur, D. (ed.). The Oxford Handbook of Governance. Oxford; Oxford University Press.
Avolio, B. J., and Mhatre, K. H. (2011). Advances in Theory and Research on Authentic Leadership. Oxford: Oxford University Press.
Batra, M., Tangade, P., Rajwar, Y. C., Dany, S. S., and Rajput, P. (2014). Social capital and oral health. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 8(9). ZE10.
Bell and Hindmoor (2008). Rethinking Governance: The Centrality of the State in Modern Society. Queensland; Cambridge University Press.
Colaizi’s. (1978). Phenomenological Method of Data Analysis. London; Oxford University Press
Davis, D. (2004). Scaling-Up Action Research Project. Phase One. Lessons from Six Case Studies. Washington. D.C.; World Bank.
Prewith, K. and Verba, S. (1983). An Introduction to American Government. (4th ed.). New York: Harper and Rows. Publishers.
Murayama, H., Fujiwara, Y., and Kawachi, I. (2012). Social capital and health: a review of prospective multilevel studies. Journal of Epidemiology. 22(3).
Uslaner, Eric M. (2001). Volunteering and social capital: how trust and religion shape civic participation in the United States. Social Capital and Participation in Everyday Life. London: Routledge.
เอกสารอ้างอิง
กรมการพัฒนาชุมชน. (2563). แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565). กรุงเทพฯ
กรมการพัฒนาชุมชน. (2560). การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลไกประชารัฐ” กรุงเทพฯ.
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร. (2560). ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชุติมณฑน์ วงษ์คำหาร. (2559). ความสำเร็จในการนำนโยบายการยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2. วิทยานิพนธ์. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชุมแพ แสนยะบุตร และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (กันยายน - ธันวาคม 2560). การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคประชาชนต่อต้านการทุจริตขององค์กรชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์´วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. (3)7.
ทวีป บุตรโพธิ์. (2560). การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ. เอกสารวิจัยส่วนบุคคล. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.
ธันภัทร โคตรสิงห์. (2560). ประชารัฐ: จากแนวคิดการบริหารสู่การปฏิบัติในประเทศไทย. วารสารพัฒนาสังคม. 19(1),
นิสากร กรุงไกรเพชร อริสรา ฤทธิ์งาม และชรัญญากร วิริยะ. (กรกฎาคม-กันยายน 2559). รูปแบบการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะที่ท่ามะนาว. วารสารคณะพยาบาล. มหาวิทยาลัยบูรพา. 24(3).
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน). (2562). รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562. ฉบับที่ 6/2562. กรุงเทพฯ:
ปรรณิกา มีครุฑ. (พฤษภาคม–สิงหาคม 2563). นโยบายสาธารณะกับการศึกษาไทยยุค 4.0. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 2(6).
พัชรี สิโรรส และพรทิพย์ แก้วมูลคำ. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม: ตัวแบบและกรณีศึกษาสู่ความสำเร็จ. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 2(24).
พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ. (มกราคม-มิถุนายน 2563). กิจการเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย. พิฆเนศวร์สาร. 1(16). 4.
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. (2563). ยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563. กรุงเทพฯ: กระทรวงการคลัง
สำนักงานประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ. (2559). การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ. กรุงเทพฯ:
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. (2560). รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. จังหวัดนครราชสีมา
อภิชาติ โตดิลกเวชช์ และคณะ. (2560). แนวทางการดำเนินงาน: นโยบายสานพลังประชารัฐ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก. กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน.
Ansell, C. (2012). Collaborative governance. In Levi-Faur, D. (ed.). The Oxford Handbook of Governance. Oxford; Oxford University Press.
Avolio, B. J., and Mhatre, K. H. (2011). Advances in Theory and Research on Authentic Leadership. Oxford: Oxford University Press.
Batra, M., Tangade, P., Rajwar, Y. C., Dany, S. S., and Rajput, P. (2014). Social capital and oral health. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 8(9). ZE10.
Bell and Hindmoor (2008). Rethinking Governance: The Centrality of the State in Modern Society. Queensland; Cambridge University Press.
Colaizi’s. (1978). Phenomenological Method of Data Analysis. London; Oxford University Press
Davis, D. (2004). Scaling-Up Action Research Project. Phase One. Lessons from Six Case Studies. Washington. D.C.; World Bank.
Prewith, K. and Verba, S. (1983). An Introduction to American Government. (4th ed.). New York: Harper and Rows. Publishers.
Murayama, H., Fujiwara, Y., and Kawachi, I. (2012). Social capital and health: a review of prospective multilevel studies. Journal of Epidemiology. 22(3).
Uslaner, Eric M. (2001). Volunteering and social capital: how trust and religion shape civic participation in the United States. Social Capital and Participation in Everyday Life. London: Routledge.