Happiness at Work Affecting Teachers Organization Loyalty in Child Development Center under Local Administrative Organization

Main Article Content

รุ่งทิวา ศรีบรรเทา

Abstract

The purpose of this research were ; 1) to study happiness at work 2) to study the loyalty to the organization teachers 3) to study the relationship between work happiness influences organizational loyalty, and 4) to Create equations for enterprise loyalty forecasts of teachers in child development center under local administration organization in Roi-Et province.


              The samples were 308 teachers in child development centers under local administration organization in Roi-Et province. The research instruments was a questionnaire including 3 parts. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis by Stepwise Regression.


              The findings were as follows: 1. Happiness at work overall, it was at a high level. When considering each aspect. At 3 levels and 1 medium is love at work, the second is contact. Success in the job and the lowest mean is Financial situation.  2. The loyalty to the organization teachers overall, it was at a high level. When considering each item, it was found that the average level was at the highest level, one remaining at the high level was the effort to achieve the success of the organization, followed by satisfaction in the work. And the need to maintain the organization's employees forever. The lowest mean score was Protecting the reputation of the organization. 3. The relationship between work happiness influences organizational loyalty. Overall, the relationship was low. At the .01 level, the correlation coefficient was .371. When considering the Relationships and love at work. Have a low positive relationship. Success in the job There was a positive relationship in the medium level. Financial situation There is a very low negative relationship with loyalty to the organization. At the .01 level of significance.


  1. 4. Happy work factor Success in the job (X3) love at work (X2) and Relationships (X1). Can predict teacher's loyalty to the organization. The coefficient of regression in the raw score was. .261 .156 and .127. The regression coefficients in the standard score of .306 .190 and .172 were correlated. Independent variables .512. By all three variables. The predicted variance of happiness factor in working with the organizational loyalty of the child development center was 26.30%. Efforts to achieve the success of the organization. The coefficient of regression is .306.

                   Equation of Forecasting Raw Score


                        Y´ =  2.103 + .261 X3 + .156 X2 + .127 X1


                   Equation of Forecasting Standard Score


                        Z´Y =  .306  + .190  + .172


              Keyword(s)  :    Happiness at work , the loyalty

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)

References

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2559). มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559. กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ.
กรองกาญจน์ ทองสุข. (2554). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของบุคลากร
ในวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี.
กิ่งกาญจน์ เวชทรัพย์. (2557). ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง. งาน
นิพนธ์ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยบูรพา.
จีรพิศ สุวรรณวงศ์. (2551). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของขวัญกำลังในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิจัยการศึกษา).
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงพร โพธิ์สร. (2558). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา. งานนิพนธ์ รป.ม. (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา.
ทิพวัลย์ รามรง. (2557). สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 1. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด
นภัชชล รอดเที่ยง. (2550). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สังกัดศูนย์อนามัยในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (อนามัยครอบครัว).
มหาวิทยาลัยมหิดล.
บุญชม ศรีสะอาด, มนตรี อนันตรักษ์, และนิภา ศรีไพโรจน์. (2553). พื้นฐานการวิจัยการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กาฬสินธุ์:
ประสานการพิมพ์.
ปอวลี ผลประทุม. (2555). ความสุขในการทำงานของข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา กลุ่มศรีราชา 1
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา).
มหาวิทยาลัยบูรพา.
พจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา. (2556). ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. วิทยานิพนธ์ ศ.ม. (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
พรนิภา ชาติวิเศษ (2557). แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. การศึกษาค้นคว้าอิสระ บธ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานนครราชสีมา.
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2551). พื้นฐานการวิจัยการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กาฬสินธุ์:
ประสานการพิมพ์.
ศิรินภา มณฑาพงษ์. (2559). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง. งานนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยบูรพา.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.
2555 – 2559. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.
สิรินทร แซ่ฉั่ว. (2553). ความสุขในการทำงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่ม
สื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน. ปริญญานิพนธ์ ว.ท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ).
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
หทัยรัตน์ ตันสุวรรณ. (2550). ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กร และบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่. วิทยานิพนธ์
บธ. ม. (การจัดการ)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อรวรรณ ยอดสนิท. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ ค.ม.(การบริหารการศึกษา).
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
อัญชนา คำสอด. (2559). ความผูกพันของครูต่อโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. งานนิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยบูรพา.
Steers, R.M. (1991). Introduction lo Organization Behavior. New York: Collin