Buppe San Nivas : The Reflection of Cultural Information Transfer

Main Article Content

เทวากร คำสัตย์

Abstract

         The objective of the study is to studying The Reflection of Cultural Information Transfer from the friction “Buppe San Nivas” by Rompaeng. With this topic, description research has been applied to analyze the article.


          It, a friction, is considered to be a tool that has reflected Thai people though and living. The result found the reflected image of The Reflection of Cultural Information Transfer with 7 perspectives such as 1) the reflection of faith according to religious principle 2) the reflection of non-religious principle 3) the reflection of ancient Thai people tradition 4) the wisdom of ancient Thai people 5) the reflection of key events in history 6) the use of language 7) the reflection of landmark


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)

References

กรมศิลปากร.(2555).ประชุมสุภาษิตสอนหญิง.กรุงเทพฯ .
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. (2542).ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3 .กรุงเทพฯ .
นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2549).ศาสนากับสังคม .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พระยาอนุมานราชธน.(2515).ความหมายวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ:อักษรทัศน์.
พูนพิสมัย ดิศกุล, ม.จ. พิธีของทุกคน. (2504).พระนคร : เขษมบรรณากิจ.
พัชรวรรณ เสือคง.(2533).วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 22 ถึง พ.ศ.2310.วิทยานิพนธ์ อ.ม.(ประวัติศาสตร์) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เทวากร คำสัตย์.(2556)วิเคราะห์ความเชื่อความศรัทธาและพิธีกรรมของประชาชนที่มีต่อเจ้าพ่อพระกาฬ จังหวัด ลพบุรี.วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ไทยศึกษา) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ธัญญา สังขพันธ์ธานนท์.(2541).บทบาทของข้อมูลทางคติชนวิทยาในเรื่องสั้นของนักเขียนอีสาน.วารสารมหาวิทยาลัย มหาสารคาม17 (มิถุนายน-ตุลาคม2541):31-47.
มติชน.(2557).พจนานุกรมฉบับมติชน.กรุงเทพฯ:มติชน.
รอมแพง.บุพเพสันนิวาส.พิมพ์ครั้งที่ 49-63.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แฮปปี้ บานานา : 2561.
ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ : 2546.
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.(2560).วรรณกรรมปัจจุบัน.กรุงเพทฯ:ไทยวัฒนาพานิช.
ส. พลายน้อย.เกร็ดโบราณคดีประเพณีไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรพิทยา : 2539.
สมพร วรรธนะสาร วาร์นาโด.(2546).วรรณกรรมอิงตำนานและวัฒนธรรมท้องถิ่นของมาลา คำ
จันทร์.วารสารมนุษยศาสตร์สาร4 (กรกฎาคม-ตุลาคม2546):20-36
สันติวัฒน์ จันทร์ใด.การใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือในการสร้างสรรค์นวนิยายของมาลา คำจันทร์ .วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ภาษาไทย) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
สายทิพย์ กิจนุกูล.(2543).วรรณกรรมไทยปัจจุบัน.กรุงเทพฯ:เอส.อาร์.พริ้นติ้ง.
สุพัตรา สุภาพ.(2528).สังคมวิทยา.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.
สิทธา พินิจภูวดล . (2515). ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ: ดวงกมล.
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.(2548) .พระราชพงศาวดาร ฉบับพระหัตถเลขา เล่ม 2 .กรุงเทพฯ : นครปฐมการพิมพ์.
อุดม รุ่งเรืองศรี.(2542).สารานุกรมไทย.กรุงเทพฯ.

Fine Arts Department (2012). Suphasit Suanying, Bangkok
Office of Literature and History (1999). Historical Annals, kanjanapisek edition No.3, Bangkok
Office of Literature and History, Fine Arts Department (2005). Historical Annals, royal writing edition No.2, Bangkok: Nakhon Pathom printing.
Nongyao, C (2006). Religion and Social, Bangkok: Ramkhamhaeng University
Phya Anumarnrachathon (1972). Meaning of culture, Bangkok, Aksorn Tus
M.C. Phunpisamai Disakul (1961). Ceremony for You; Phranakorn: Kasembannakij
Patcharawan Suaekhong (1990). 22 B.C – 1767 People’s living of Ayutthaya society era. Graduate School, Silpakon University
Tavakorn Khumsat (2013) analysis of faith, belief, and rite of people that have provide to Phrakal Shrine in Lopburi, Master of Arts Program in English’s thesis (Thai language study) Bangkok: Faculty of Graduate Studies Ramkhamhaeng University
Tunya, S (1998). Role of information in folkloristics with short story by Isan writer, journal of Sarakham University on Mar- Oct, 17 1998
Rompaeng, Buppe San Nivas, 49-63 edition, Bangkok: Happy Banana Publisher: 2018
Royal Institute Dictionary, Dictionary. Bangkok: Aksorn Charoentus Publisher: 1982
Ruenruethai, S (2017). Contemporary literature, Bangkok: Thaiwattanapanit
Plainoi, S (1996). Thai archeology and Tradition, Bangkok: Aksornpittaya Publisher: Somphon Wattanasarn Vanada (2003), Literature based on legend and local culture of Mala Khamjun, Journal of Human Sciences 4 (July- Oct, 2017)
Suntiwat, J. the use of Northern local culture to create Mala Kumjan’s novel. Diploma of Arts’s thesis (Thai language) Bangkok: Graduate School of Chulalongkorn University 2007
Saithip Kijnukul (2000). Current Thai Literature, Bangkok: S.R. Printing
Suphattra Supab (1985). Sociology, Bangkok: Thaiwattanapanit
Sittha Pinitpuvadol (1972). General Knowledge of Thai Literature, Bangkok: Duangkamol
Udom Rungrueangsri (1999). Thai Encyclopedia, Bangkok
Matichon Public Company Limited (2014). Matichon Dictionary, Bangkok: Matichon