Information For Authors

สมัครสมาชิกในระบบออนไลน์วารสาร (คลิก)

 

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

- แบบฟอร์มบทความวิชาการ (Academic Article) (Download)
- แบบฟอร์มบทความวิจัย (Research Article) (Download)
- แบบเสนอส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย (Download)