ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

  • เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการจัดการ หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน และเป็นบทความที่ทันสมัย ไม่ล้าสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยกำหนดจำนวนหน้าบทความ 8-15 หน้า
  • ผู้วิจัย หรือผู้ส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ให้ส่งไฟล์อยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสาร Microsoft Word พร้อมทั้งแบบขอเสนอส่งบทความ เข้าระบบการส่งบทความออนไลน์
  • ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ต้องชำระค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ลงวารสาร โดยสำหรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ บทความละ 3,000 บาท โดยจะชำระเงินเมื่อบทความผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว
  •  เมื่อบทความของท่านได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ แล้ว วารสารจะนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิในการ Peer Review (Double-Blind) จำนวน 3 ท่าน และส่งกลับผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้วิจัย โดยต้องทำการแก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะกลับมาที่วารสาร และผ่านการตรวจสอบการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบรรณาธิการแล้ว ท่านถึงจะได้ท่านจะได้รับใบตอบรับการเผยแพร่จากวารสาร และเผยแพร่บทความในวารสารฉบับที่ทางวารสารแจ้งในใบตอบรับ
  • ทางวารสารขอจำกัดสิทธิ์ในการขอลงบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับละ 1 บทความ ต่อ 1 ท่าน และขอจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ท่านลงตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่อง 2 ฉบับติดต่อกัน (รวมกับบทความที่ท่านมีชื่อร่วมด้วย)
  • บทความวิจัย และบทความวิชาการจะต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน จากโปรแกรม CopyCat ของระบบ thaijo และมีค่าความซ้ำซ้อนไม่มากกว่า 10%
  • ผู้วิจัย หรือผู้เขียน จะต้องจัดรูปแบบบทความตามที่วารสารกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งในระบบออนไลน์ ถ้ากองบรรณาธิการตรวจสอบพบความบกพร่องของบทความ ทางวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบทความของท่านเลยโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
  • การทำงานของระบบวารสารออนไลน์ ทางวารสารจะติดต่อและแจ้งข้อความต่าง ๆ ผ่านกล่องข้อความในระบบส่งบทความออนไลน์ หรืออีเมล หรือเบอร์โทรของท่านที่ได้กรอกเข้าสู่ระบบเป็นหลัก ดังนั้นขอให้ท่านตรวจสอบกล่องจดหมายของท่านว่าได้รับข้อความของวารสารหรือไม่ และหากไม่ได้รับข้อความใด ๆ หลังจากส่งบทความนี้ (บางครั้งอาจอยู่ใน spam mail) ติดต่อที่ MSARUJournal@gmail.com หรือเบอร์โทร 035-322-085
  • กรุณาให้ชื่อ-สกุล/สังกัด/เบอร์โทร/อีเมลของท่านให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจากทางวารสาร และท่านจะไม่พลาดจากการติดต่อจากวารสาร