องค์กรเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กับวิกฤตการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล: การจัดการวิกฤตยุคดิจิทัล

Main Article Content

อภิภู กิติกำธร

บทคัดย่อ

บทความนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research method) ศึกษาและถอดบทเรียนการจัดการวิกฤตการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของ Facebook ที่ตกเป็นข่าวดังในช่วงปี ค.ศ. 2018, Yahoo ที่ตกเป็นข่าวในช่วงปี ค.ศ. 2016, และ Google+ ที่ตกเป็นข่าวช่วงปลายปี ค.ศ. 2018 โดยใช้แนวคิดการจัดการวิกฤตเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาแสดงให้เห็นรูปแบบการจัดการวิกฤตของทั้ง 3 องค์กร คือ พบการมองข้ามความสำคัญและการละเลยที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยทั้ง 3 องค์กรขาดการจัดการวิกฤต กล่าวคือ ไม่มีการดำเนินการเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันวิกฤตในขั้นก่อนวิกฤต ขาดการจัดการในขั้นวิกฤตที่รัดกุม และไม่มีการจัดการในขั้นหลังวิกฤต หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยทั้งภายในที่หมายถึงการให้ความสำคัญต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และภายนอกองค์กรที่หมายถึงกลุ่ม/องค์กรที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรทั้ง 3 โดยปัจจัยทั้ง 2 รูปแบบนี้ส่งผลต่อระดับความรุนแรงของวิกฤต รวมถึงประสิทธิภาพการจัดการวิกฤตขององค์กรในภาพรวม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ภาษาไทย
นิธิมา คณานิธินันท์. (2544). ความตระหนักรู้ด้านสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล ในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร์, ภาควิชาวารสารสนเทศ.
ปรีดิ์เปรม ชัยกิจ. (2559). การจัดการภาวะวิกฤตบนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
เอกพันธ์ พัฒนาวิจิตร. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรณีศึกษาการลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผู้ใช้เฟซบุ๊ก. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2562, จาก http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5702037135_3915_2778.pdf
เอกภพ จึงกุล. (2558). การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
ภาษาอังกฤษ
The 6 Worst Data Breaches In History. (2018, July 26, 2018). News BTC. Retrieved December 1, 2018, from https://www.newsbtc.com/press-releases/the-6-worst-data-breaches-in-history/
Armerding, T. (2018). The 17 biggest data breaches of the 21st century. CSO. Retrieved December 1, 2018, from https://www.csoonline.com/article/2130877/data-breach/the-biggest-data-breaches-of-the-21st-century.html
Badshah, N. (2018, April 8, 2018). Facebook to contact 87 million users affected by data breach. The Guardian. Retrieved December 12, 2018, from https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/08/facebook-to-contact-the-87-million-users-affected-by-data-breach
Bar, T. (2018, December 14, 2018). Notifying our Developer Ecosystem about a Photo API Bug. Retrieved December 14, 2018, from https://developers.facebook.com/blog/post/2018/12/14/notifying-our-developer-ecosystem-about-a-photo-api-bug/
Bennett, C. J. (2018). The European General Data Protection Regulation: An instrument for the globalization of privacy standard? Information Polity, 23(2), 239-246. doi:10.3233/IP-180002
Bhimani, H., Mention, A.-L., & Barlatier, P.-J. (2018). Social media and innovation: A systematic literature review and future research directions. Technological Forecasting & Social Change. Retrieved December 14, 2018, from https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.10.007
Cadwalladr, C., & Graham-Harrison, E. (2018, March 17, 2018). Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach. The Guardian. Retrieved December 14, 2018, from https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election
Carr, F. (2018, April 10, 2018). Facebook Is Telling People Their Data Was Misused by Cambridge Analytica and They’re Furious. Time. Retrieved December 14, 2018, from http://time.com/5234740/facebook-data-misused-cambridge-analytica/
Clemmitt, M. (2015). Crisis Management. Sage Business Researcher. doi:10.1177/2374556814563286
Coombs, W. T. (2009). Conceptualizing Crisis Communication. In R. L. Health & H. D. O’Hair (Eds.), Handbook of Risk and Crisis Communication (pp. 99-118). New York, NY: Rouledge.
Coombs, W. T. (2012). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding (3rd ed.). California, CA: SAGE Publications.
D’Onfro, J. (2018a, October 10, 2018 ). Google+ is shutting down, and the site’s few loyal users are mourning. CNBC. Retrieved December 14, 2018, from https://www.cnbc.com/2018/10/10/google-plus-users-mourn-shutdown.html
D’Onfro, J. (2018b, March 21, 2018). Zuckerberg says he hasn’t seen a ‘meaningful number of people’ deleting Facebook accounts in the wake of data scandal. CNBC. Retrieved December 14, 2018, from https://www.cnbc.com/2018/03/21/mark-zuckerberg-on-delete-facebook-push-after-cambridge-analytica-news.html
Dance, G. J. X., LaForgia, M., & Confessore, N. (2018, December 18, 2018). As Facebook Raised a Privacy Wall, It Carved an Opening for Tech Giants. The New York Times. Retrieved December 18, 2018, from https://www.nytimes.com/2018/12/18/technology/facebook-privacy.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
Davies, R., & Rushe, D. (2019, July 24, 2019). Facebook to pay $5bn fine as regulator settles Cambridge Analytica complaint. The Guardian. Retrieved August 8, 2019, from https://www.theguardian.com/technology/2019/jul/24/facebook-to-pay-5bn-fine-as-regulator-files-cambridge-analytica-complaint?fbclid=IwAR1p73Fw4kihw23V4Jwziz11fsgkOgiE7A4FCNEFQzVx3iH2RZulJUklNSc
DiStaso, M. W., Vafeiadis, M., & Amaral, C. (2015). Managing a health crisis on Facebook: How the response strategies of apology, sympathy, and information influence public relations. Public Relations Review, 41(2), 222-231. doi:10.1016/j.pubrev.2014.11.014
Eriksson, M., & Olsson, E.-K. (2016). Facebook and Twitter in Crisis Communication: A Comparative Study of Crisis Communication Professionals and Citizens. Journal of Contingencies and Crisis Management, 24(4), 198-208. doi:https://doi.org/10.1111/1468-5973.12116
Facebook says 87 million may be affected by data breach. (2018, April 5, 2018). Channel NewsAsia. Retrieved December 14, 2018, from https://www.channelnewsasia.com/news/world/facebook-says-87-million-may-be-affected-by-data-breach-10105656
Frandsen, F., & Johansen, W. (2017). Organizational Crisis Communication. London, LDN: Sage Publications.
Goel, V. (2017, March 1, 2017). Yahoo’s Top Lawyer Resigns and C.E.O. Marissa Mayer Loses Bonus in Wake of Hack. The New York Times. Retrieved December 18, 2018, from https://www.nytimes.com/2017/03/01/technology/yahoo-hack-lawyer-resigns-ceo-bonus.html
Goel, V., & Perlroth, N. (2016, December 14, 2016). Yahoo Says 1 Billion User Accounts Were Hacked. The New York Times. Retrieved December 18, 2018, from https://www.nytimes.com/2016/12/14/technology/yahoo-hack.html
Google+ To Shut Down After Data From 500,000 Users May Have Been ‘Exposed by Security Bug’. (October 8, 2018). Independent. Retrieved December 21, 2018, from https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/google-plus-shut-down-security-bug-personal-data-breach-alphabet-inc-a8574941.html
Grewal, P. (2018, March 16, 2018). Suspending Cambridge Analytica and SCL Group From Facebook. Facebook Newsroom. Retrieved December 14, 2018, from https://newsroom.fb.com/news/2018/03/suspending-cambridge-analytica/
Gwebu, K. L., Wang, J., & Wang, L. (2018). The Role of Corporate Reputation and Crisis Response Strategies in Data Breach Management. Journal of Management Information Systems, 35(2), 683-714. doi:10.1080/07421222.2018.1451962
Haselton, T. (2017, October 3, 2017). Yahoo just said every single account was affected by 2013 attack — 3 billion in all. CNBC. Retrieved December 18, 2018, from https://www.cnbc.com/2017/10/03/yahoo-every-single-account-3-billion-people-affected-in-2013-attack.html
Houser, K. A., & Voss, W. G. (2018). GDPR: The End of Google and Facebook or a New Paradigm in Data Privacy? SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3212210
Isaac, M., & Frenkel, S. (2018, September 28, 2018). Facebook Security Breach Exposes Accounts of 50 Million Users. The New York Times. Retrieved December 18, 2018, from https://www.nytimes.com/2018/09/28/technology/facebook-hack-data-breach.html
Isaak, J., & Hanna, M. J. (2018). User Data Privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and Privacy Protection. Computer, 51(8), 56-59. doi:10.1109/MC.2018.3191268
John, A. S. (2018, October 12, 2018). Here's What Makes the Facebook Data Breach so Harmful. Consumer Reports. Retrieved December 18, 2018, from https://www.consumerreports.org/digital-security/what-makes-the-facebook-data-breach-so-harmful/
Keach, S. (2018, March 21, 2018). SAFE SPACE Facebook data breach explained – what happened with Cambridge Analytica and are you safe? The Sun. Retrieved December 18, 2018, from https://www.thesun.co.uk/tech/5843838/facebook-data-scandal-cambridge-analytica-safe/
Kemp, S. (2018). The State of the Internet in Q4 2018. Retrieved December 9, 2018, from https://wearesocial.com/blog/2018/10/the-state-of-the-internet-in-q4-2018
Lee, D. (2018, October 8, 2018). Google+ shutting down after users' data is exposed. BBC. Retrieved December 18, 2018, from https://www.bbc.com/news/technology-45792349
Lwin, M. O., Lu, J., Sheldenkar, A., & Schulz, P. J. (2018). Strategic Uses of Facebook in Zika Outbreak Communication: Implications for the Crisis and Emergency Risk Communication Model. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(9). doi:10.3390/ijerph15091974
MacMillan, D., & McMillan, R. (2018, October 8, 2018). Google Exposed User Data, Feared Repercussions of Disclosing to Public. The Wall Street Journal. Retrieved December 21, 2018, from https://www.wsj.com/articles/google-exposed-user-data-feared-repercussions-of-disclosing-to-public-1539017194?mod=djemalertNEWS
Marcus, D. J. (2018). The Data Breach Dilemma: Proactive Solutions for Protecting Consumers’ Personal Information. Duke Law Journal, 68(3), 555-593. Retrieved December 21, 2018, from https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol68/iss3/3/
Matsakis, L., & Lapowsky, I. (2018, September 29, 2018). Everything We Know About Facebook’s Massive Security Breach. Wired. Retrieved December 21, 2018, from https://www.wired.com/story/facebook-security-breach-50-million-accounts/
Merced, M. J. d. l. (2016, December 15, 2016). Hacked Yahoo Data Is for Sale on Dark Web. The New York Times. Retrieved December 21, 2018, from https://www.nytimes.com/2016/12/15/technology/hacked-yahoo-data-for-sale-dark-web.html
Möller, C., Wang, J., & Nguyen, H. T. (2018). #Strongerthanwinston: Tourism and crisis communication through Facebook following tropical cyclones in Fiji. Tourism Management, 69, 272-284. doi:10.1016/j.tourman.2018.05.014
Newman, I. H. (2018, December 10, 2018). A New Google+ Blunder Exposed Data From 52.5 Million Users. Wired. Retrieved December 14, 2018, from https://www.wired.com/story/google-plus-bug-52-million-users-data-exposed/
Number of compromised data records in selected data breaches as of November 2018 (in millions). (2018). Retrieved December 14, 2018, from https://www.statista.com/statistics/290525/cyber-crime-biggest-online-data-breaches-worldwide/
O'Flaherty, K. (2018, September 29, 2018). Facebook Data Breach -- What To Do Next. Forbes. Retrieved December 14, 2018, from https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2018/09/29/facebook-data-breach-what-to-do-next/#1dfdb5512de3
O'Flaherty, K. (2019, October 9, 2018). Google+ Security Bug -- What Happened, Who Was Impacted And How To Delete Your Account. Forbes. Retrieved December 27, 2018, from https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2018/10/09/google-plus-breach-what-happened-who-was-impacted-and-how-to-delete-your-account/#1d4abe886491
O'Sullivan, D. (2018, December 14, 2018). Facebook could face billion dollar fine for data breaches. CNN. Retrieved December 27, 2018, from https://edition.cnn.com/2018/12/14/tech/facebook-billion-dollar-fine/index.html
Panchadar, A., & Moon, A. (2018, December 14, 2018). Irish regulator investigates Facebook over private photo glitch. Reuters. Retrieved December 14, 2018, from https://www.reuters.com/article/us-facebook-cyber/new-facebook-bug-exposed-photos-of-up-to-68-million-users-idUSKBN1OD1UX
Perlroth, N. (2016, September 22, 2016). Yahoo Says Hackers Stole Data on 500 Million Users in 2014. The New York Times. Retrieved December 18, 2018, from https://www.nytimes.com/2016/09/23/technology/yahoo-hackers.html
Reints, R. (2018, October 24, 2018). Yahoo Agrees to $50 Million Settlement for Those Affected by the 2013 Data Breach. Fortune. Retrieved December 18, 2018, from http://fortune.com/2018/10/24/yahoo-settlement-data-breach/
Rodriguez, S. (2018, October 12, 2018). Facebook says hackers were able to access millions of phone numbers and email addresses. CNBC. Retrieved December 18, 2018, from https://www.cnbc.com/2018/10/12/facebook-security-breach-details.html
Roshan, M., Warren, M., & Carr, R. (2015, July 9-10, 2015). Understanding Stakeholders’ Expectations of Organisational Crisis Communication by Social Media. Paper presented at the 2nd European Conference on Social Media 2015: ECSM 2015, Polytechnic Institute of Porto, Portugal.
Sanders, J., & Patterson, D. (2018, December 11, 2018). Facebook data privacy scandal: A cheat sheet. TechRepublic. Retrieved December 18, 2018, from https://www.techrepublic.com/article/facebook-data-privacy-scandal-a-cheat-sheet/
Smith, B. (2018, October 8, 2018). Project Strobe: Protecting your data, improving our third-party APIs, and sunsetting consumer Google+. Google. Retrieved December 21, 2018, from https://www.blog.google/technology/safety-security/project-strobe/
Stříteský, V. c., Stránská, A., & Drábik, P. (2015). Crisis communication on Facebook. Studia commercialia Bratislavensia, 8(29), 103-111. doi:10.1515/stcb-2015-0010
Swisher, K. (2016, September 22, 2016). Yahoo is expected to confirm a massive data breach, impacting hundreds of millions of users. recode. Retrieved December 18, 2018, from https://www.recode.net/2016/9/22/13012836/yahoo-is-expected-to-confirm-massive-data-breach-impacting-hundreds-of-millions-of-users
Szymczak, H., Kuecuekbalaban, P., Lemanski, S., & Knuth, D. (2016). Trusting Facebook in Crisis Situations: The Role of General Use and General Trust Toward Facebook. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(1), 23-27. doi:10.1089/cyber.2015.0450
Time (Producer). (2018). Facebook CEO Mark Zuckerberg testifies on Capitol Hill, where he faces tough questions from senators about Facebook’s data-privacy. Retrieved December 14, 2018, from https://www.facebook.com/time/videos/10155653968751491/
Trautman, L. J., & Ormerod, P. C. (2017). American University Law Review, 66(5), 1231-1291. Retrieved December 14, 2018, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2883607
Tuttle, H. (2018). Facebook Scandal Raises Data Privacy Concerns. Risk Management (00355593), 65(4), 6-9. Retrieved December 14, 2018, from https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=e680cd2d-584a-47ee-a41c-4bad2d5357fd%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=129484447&db=bft
Tynan, D. (2018, October 12, 2018). Facebook says 14m accounts had personal data stolen in recent breach. The Guardian. Retrieved December 14, 2018, from https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/12/facebook-data-breach-personal-information-hackers
The UK's most infamous data breaches. (2018, December 4, 2018). Techoworld. Retrieved December 14, 2018, from https://www.techworld.com/security/uks-most-infamous-data-breaches-3604586/
Ulmer, R. R., Sellnow, T. L., & Seeger, M. W. (2007). Effective Crisis Communication: Moving From Crisis to Opportunity. California, CA: Sage Publications.
Why Yahoo's Security Problems Are a Story of Too Little, Too Late. (2016, December 19, 2016). Fortune. Retrieved December 21, 2018, from http://fortune.com/2016/12/19/yahoo-hack-cyber-security/
Winston, J. (2018, April 3, 2018). The Facebook data breach is a scandal of our own making. Legally, there's nothing we can do about it. NBC News Digital. Retrieved December 21, 2018, from https://www.nbcnews.com/think/opinion/facebook-data-breach-scandal-our-own-making-legally-there-s-ncna862211
Wong, J. C., & Solon, O. (2018, October 13, 2018). Google to shut down Google+ after failing to disclose user data leak. The Guardian. Retrieved December 21, 2018, from https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/08/google-plus-security-breach-wall-street-journal
Yahoo Data Breach Reaching Conclusion. (2018, September 25, 2018). Global Data Sentinel. Retrieved December 21, 2018, from https://www.globaldatasentinel.com/the-latest/yahoo-data-breach-reaching-conclusion/