การสำรวจความต้องการของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในมัธยมศึกษาตอนปลาย

Main Article Content

ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ
สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอผลการสำรวจความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เหตุผลที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น ความสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่น ส่วนที่คิดว่ายากในภาษาญี่ปุ่น ความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อในระดับอุดมศึกษา วิชาที่สนใจเรียนเป็นพิเศษ อาชีพที่ต้องการทำในอนาคต ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

This paper is a report on the survey of the needs of Japanese language learners in senior high schools in Thailand on various aspects such as their reasons of learning Japanese, their interest in Japan, the difficulties in learning Japanese, their needs to continue studying Japanese in the higher education level, the subjects they want to take and their aims after graduation. The surveys result will help educators to understand the needs of learners and be useful for curriculum planning in the university.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
การเรียน-การสอน