การวิเคราะห์หน่วยเสียง /ŋ/ ในภาษาฝรั่งเศส ของนักศึกษาไทย

Main Article Content

สิรินยา เอื้อมนารมย์

บทคัดย่อ

บทความนี้ตัดตอนมาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้ศึกษาไว้แล้ว โดยประสงค์ที่จะวิเคราะห์หน่วยเสียง /ŋ/ ในภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาไทยในทุกตำแหน่งของคำและในโครงสร้างพยางค์เปิดและปิด หน่วยเสียงนี้เป็นหน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยและได้สร้างปัญหาในการออกเสียงให้แก่นักศึกษาไทย ผู้วิจัยได้เห็นความสำคัญที่จะศึกษา โดยมุ่งเน้นการออกเสียงผิดของนักศึกษา และได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขการออกเสียงผิดไว้ด้วยพอสังเขป

The content of this article is derived from a Master’s degree thesis. Its objective is to analyze the phoneme /ŋ/ in each position in words and syllables as produced by Thai students. This phoneme is not found in Thai, so it causes problems in pronunciation for Thais. The author sees the importance of studying this phoneme, especially the errors of pronunciation of /ŋ/ by Thai students. At the end of this article, the authors also presents some suggestions to correct the errors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานวิจัย