ความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิตภาควิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Main Article Content

สุนีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิตภาควิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามคือ หัวหน้างานโดยตรงของบัณฑิต จำนวน 29 คน

ผลการสำรวจพบว่า คุณสมบัติของบัณฑิตตามความเป็นจริงอยู่ในเกณฑ์ดี โดย 5 คุณสมบัติแรกที่ได้รับการประเมินดีมาก ได้แก่ 1)ความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความขยัน 3) การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร 4) ความตรงต่อเวลา และ 5) ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างงานต้องการ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ความสามารถในการวางแผน 2) ความสามารถในการพูดนำเสนองาน 3) ทักษะการล่ามภาษาญี่ปุ่น 4) ความเป็นผู้ใหญ่ และ 5) ความเป็นผู้นำ

This paper aims to survey employers’ satisfaction with graduates from the Department of Japanese, Thammasat University. Questionnaires were used to collect data from 29 employers.

Results show that in terms of honesty, diligence, the following company regulations, time management skills and job responsibility of graduates’ skills match or exceed employers’ expectations. Less favorable are evaluations of graduates’ planning abilities, presentation skills, Japanese interpretation skills, maturity and leadership qualities which do not always meet their employers’ expectations

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานวิจัย