การเชื่อมประโยคในเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

Main Article Content

สมเกียรติ เชวงกิจวณิช

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงการเชื่อมประโยคในเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทยว่านิยมเชื่อมประโยคด้วยคำสันธาน ทั้ง ๆ ที่ในภาษาญี่ปุ่น บางครั้งสามารถละคำสันธานได้

ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจชนิดประโยคที่ใช้ในเรียงความของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทย และเปรียบเทียบกับเรียงความ ผลสำรวจพบว่าผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้จำนวนประโยคมากกว่าชาวญี่ปุ่น โดยเฉพาะประโยคความเดียว มากกว่าชาวญี่ปุ่นเกือบหนึ่งเท่า แต่มีการใช้อนุประโยคประเภท coordinate clauses น้อยกว่าชาวญี่ปุ่นเกือบหนึ่งเท่าเช่นกัน นอกจากนี้ ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้รูปแทน เช่น คำสรรพนาม คำบ่งชี้ ช่วยในการโยงความ แต่ผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทยกลับใช้คำศัพท์เดิมซ้ำเป็นจำนวนมาก

This paper examins Thai students of Japanese usage of sentence linkage in their Japanese essays. In Japanese, conjunctions can be omitted, whereas Thai learners tend to make frequent usage of them.

I surveyed the types of sentences used in Thai learners’ essays and compared them with those of Japanese writers. I found that Thai learners use almost double the number of simple sentences Japanese writers use, with only half the number of coordinate clauses. Moreover, while the Japanese use different substitutional forms, such as pronouns and demonstratives, as cohesive devices, Thai learners tend to repeat the same vocabulary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ