บทวิพากษ์ปรัชญาภควัทคีตา

Main Article Content

วัชระ งามจิตรเจริญ

บทคัดย่อ

ปรัชญาภควัทคีตาคือปรัชญาฮินดูที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ภควัทคีตา ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นคัมภีร์สำคัญมากเล่มหนึ่งของปรัชญาฮินดู บทความนี้ต้องการจะศึกษาสาระสำคัญของปรัชญาภควัทคีตาในเชิงวิพากษ์ ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า ปรัชญาภควัทคีตาได้กล่าวถึงคำสอนสำคัญของปรัชญาฮินดูไว้หลายอย่าง เช่น พรหมัน อาตมัน และโยคะ แต่ก็มีปัญหาหลายอย่างในปรัชญาภควิทคีตา เช่น พรหมันที่แต่เดิมเป็นอิสระอยู่แล้วทำไมจึงมาติดอยู่ในสังสาระได้

The philosophy of the Bhagavatgita is a Hindu philosophy found in the Bhagavadgita, a well-known sacred text of Hindu philosophies. The main purpose of this article is placed on a critical study of its essence. From the study, there are many important doctrines of Hindu philosophies mentioned in the Bhagavadgita, along with philosophical problems. For example, why does Brahman who is free at the beginning come to be bound to samsara, the circle of life and suffering?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ