แนวโน้มของกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย

Main Article Content

นิตยา แก้วคัลณา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาแนวโน้มของกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยโดยสำรวจกวีนิพนธ์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อจะได้เป็นภูมิหลังและยังเป็นการปูพื้นในการทำความเข้าใจกับกวีนิพนธ์ร่วมสมัยของไทย อันจะทำให้มองเห็นแนวโน้มของกวีนิพนธ์ไทยได้

ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดหลักของกวีในการสร้างสรรค์ผลงานยังคงขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม หรือสภาพการณ์ทางสังคม ซึ่งได้เป็นปัจจัยในการสร้างกระแสหลักหรือกำหนดทิศทางการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ตลอดเวลา

This purpose of this article is to investigate trends in contemporary Thai poetry. We start by studying Thai poetry from the past, which serves as a background helping us comprehend what is now seen in contemporary Thai poetry.

Research shows that the most significant tendency in contemporary poetry is the creation of work based upon current social, political, economic and cultural ideas and situations. These factors are essential in creating mainstream poetry and directing its creative process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ