วรรณกรรมโฆษณาชวนเชื่อของกัมพูชา: กรณีศึกษานวนิยายของคงค บุนเฌือน

Main Article Content

เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข

บทคัดย่อ

วรรณกรรมโฆษณาชวนเชื่อปรากฏอยู่ในสังคมการเมืองกัมพูชาทุกยุคทุกสมัย แต่นวนิยายของคงด บุนเฌือน ในสมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชามีลักษณะเป็นวรรณกรรมโฆษณาชวนเชื่อที่มิได้มุ่งเพียงเสนออุดมการณ์ทางการเมืองแต่ยังแฝงนัยสำคัญแสดงให้เห็นความชอบธรรมที่เวียดนามส่งกองกำลังทหารบุกรุกและจัดตั้งรัฐบาลครอบครองประเทศกัมพูชาอยู่เป็นเวลานานอีกด้วย

There is propaganda literatures in every period of Cambodian political society. But Kong Bounchhoeun’s novels do not only show his political philosophy directly but also aim to imply the legitimacy of the Vietmamese invasion of Cambodia and Their establishment of a government to rule Cambodia for a long period of time.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ