การปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นยุค 2000

Main Article Content

วรินทร วูวงศ์

บทคัดย่อ

การที่ญี่ปุ่นทำการปฏิรูปการศึกษายุค 2000 มีเหตุผลหลักคือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบต่อทุนนิยมของญี่ปุ่นอันจะนำประเทศไปสู่ความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นตั้งปณิธานไว้เสมอว่าจักต้องพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงให้ทัดเทียมสหรัฐอเมริกาให้จงได้ ญี่ปุ่นได้ประกาศว่าตั้งแต่นี้ไปคือ ศตวรรษแห่งการเรียนรู้ ญี่ปุ่นต้องการสร้างชาติต่อจากนี้ไปให้เป็นชาติแห่งการศึกษาและวัฒนธรรม ชาติแห่งความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีจิตวิญญาณของการแข่งขันสูงและแข่งขันในระดับโลก ญี่ปุ่นกล่าวว่าเงื่อนไขที่คนญี่ปุ่นจะดำรงอยู่ในโลกนี้ได้นั้นต้องพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงเพียงประการเดียวและสิ่งนี้คือเหตุผลของการปฏิรูปการศึกษาครั้งล่าสุด

Japan reformed her education system in the year 2000 with the aim of increasing the ability to produce goods for the capitalist economy and making it an economic leader. Japan has always been determined to develop high technologies like the United State. Japan has announced that from now on this is the century of learning. Japan is determined to build a nation of education, culture, and creativity in science and technology. Japanese are highly competitive in many world arenas. Japan has announced that the only way the Japanese will survive in this world is by improving advanced technology, hence the reason for education reform.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ