ความยุติธรรมกับความเกื้อกูลในจริยศาสตร์สตรีนิยม

Main Article Content

วัชระ งามจิตรเจริญ

บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าความเกื้อกูลหรือจริยธรรมแห่งความเกื้อกูลซึ่งเป็นมโนทัศน์สำคัญในจริยศาสตร์สตรีนิยมและจริยศาสตร์อิตถีนิยม มีความสัมพันธ์ในลักษณะเกื้อหนุนกันกับความยุติธรรมหรือจริยธรรมแห่งความยุติธรรมในจริยศาสตร์กระแสหลักโดยไม่มีฝ่ายใดไปขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเวลา

This article aims to point out that care or the ethics of care, a significant concept in feminist and feminine ethics, has a co-operative and supportive relationship with justice or the ethics of justice in mainstream ethics that no one is always subordinate to the other.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ