การใช้ภาษาไทยและวิธีเรียนภาษาไทยของนักศึกษานานาชาติโครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ธนาวรรณ อยู่ประยงค์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยชิ้นนี้คือวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยและวิธีการเรียนภาษาไทยของนักศึกษานานาชาติและเครือข่ายการติดต่อสื่อสารกับวิธีการเรียนภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาที่เรียนในโครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 17 คน ข้อมูลได้มากจากอนุทินภาษาและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าวิธีเรียนภาษาไทยของนักศึกษานานาชาติเน้นการเรียนรู้ในด้านทักษะการพูดเป็นส่วนใหญ่ และผู้ที่มีวิธีการเรียนภาษาไทยมากมีอัตราเฉลี่ยในการใช้ภาษาไทยมาก

The aim of this article is to analyse Thammasat University’s international students’ use of the Thai language, analyse their Thai language learning method (TLLM), and to study the relationships between their communicative networks and TLLM. The informants consist of 17 international students in the Thai Studies Program. The data collection instruments consist of language diaries and interviews with regard to TLLM, most of which deal with speaking. Informants with the highest number of TLLM have the highest ratio of Thai usage per day.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ