อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ "ครูเบ็น"

Main Article Content

ธงชัย วินิจจะกูล

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มุ่งอภิปรายภูมิหลังทางสังคมและรากฐานทางภูมิปัญญาในช่วงทศวรรษ 1980 เมื่อหนังสือ Ima

Gined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อน [sci] ว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม) ของเบเนดิคท์ แอนเดอร์สัน พร้อมกับสรุปสารัตถสำคัญโดยย่อปฏิกิริยาตอบรับจากวงวิชาการตลอดจนอิทธิพลสำคัญที่หนังสือเล่มนี้มีต่อการศึกษาเรื่องชาติและลัทธิชาตินิยมโดยเฉพาะการศึกษาบทบาทของระบบทุนนิยมสิ่งพิมพ์ที่มีต่อการประกอบสร้างความเป็นชาติ ที่สำคัญบทความชิ้นนี้ยังได้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางวิชาการไทยกับการแปลหนังสือเล่มนี้ ตลอดจนอิทธิพลที่อาจจะเกิดขึ้นของหนังสือเล่มนี้ต่อการศึกษาเรื่องชาติและความเป็นไทย

This review essay of Benedict Anderson’s Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism discusses the historical context and intellectual background in the 80s when this ground-braking book first published. It also gives a succinct overview of various responses and significant impacts the book has on the studies of nation and nationalism in general and the importance of print capitalism on nation construction in particular.  The essay significantly discusses the Thai intellectual context and the translation of this book into Thai as well as the possible impacts it may have on Thai studies and the studies of Thai nation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความ