บทวิจารณ์หนังสือ Giroux, H.A. (2013). On Critical Pedagogy. New York and London: Bloomsbury Academic.

Main Article Content

ออมสิน จตุพร

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จตุพร อ. (2019). บทวิจารณ์หนังสือ Giroux, H.A. (2013). On Critical Pedagogy. New York and London: Bloomsbury Academic. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19(1), 196–210. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.9
บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

ประชาชาติ. (16 มกราคม 2561). 7 เจ้าของโนเบล-นักวิชาการดัง ส่งแถลงปมลงโทษนิสิตเดินออกพิธีถวายสัตย์ฯ ชี้ละเมิดเสรีภาพ. สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://www.prachachat.net/general/news-102218.

ศิวรักษ์ ศิวารมย์. (2551). สังคมศาสตร์การศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สร้างสรรค์.

Apple, M. W. (2013). Knowledge, Power, and Education: The Selected Works of Michael W. Apple. New York: Routledge.

Giroux, H. A. (2013). On Critical Pedagogy. New York and London, Bloomsbury Academic.

Hirsch, E., Kett, J., & Trefil, J. (1988). Cultural Literacy: What every American needs to know. New York: Vintage Books.

Kincheloe, J. L., & McLaren, P. (2002). Rethinking Critical Theory and Qualitative Research. In Ethnography and Schools: Qualitative Approaches to the Study of Education. Maryland: Rowman & Littlefield.

Pinar, W. F., & Grumet, M. R. (1981). Theory and Practice and the Reconceptualization of Curriculum Studies. In Rethinking Curriculum Studies: A Radical Approach. New York: Croom Helm London.

Provenzo, E. F. (2005). Critical Literacy: What every Educated American Ought to Know. Boulder, CO: Paradigm Publishing.