ความลับกับพระราชอำนาจ: การปกปิดและการเปิดโปงในอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 17 (Secrecy and the King’s Power: Concealment and Revelation in the 17th-Century England)

Main Article Content

วิศรุต พึ่งสุนทร

บทคัดย่อ

หลักคิดเรื่องความลี้ลับแห่งรัฐเป็นส่วนสำคัญในข้อถกเถียงว่าด้วยศิลปะ การปกครองในช่วงต้นสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวพันกับหลักคิดสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ตามแนวคิดดังกล่าว ความลับเป็นสิ่งที่ช่วยขับเน้นภาพความศักดิ์สิทธิ์ของราชบัลลังก์และประสิทธิภาพในการปกครอง จากการศึกษาพระราชนิพนธ์ของกษัตริย์อังกฤษราชวงศ์สจวต สิ่งพิมพ์โจมตี ช่วงสงครามกลางเมืองและการเกิดขึ้นของวรรณกรรมประเภทประวัติลับในอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 17 บทความนี้เสนอว่าแนวคิดเรื่องความลับกลายเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งและเป็นส่วนสำคัญของความขัดแย้งทางการเมือง บทความนี้ยังเสนอว่าความนิยมวรรณกรรมไขความลับแบบต่าง ๆ ที่กล่าวถึงนี้เป็นต้นเค้าสำคัญของการเกิดขึ้นของพื้นที่สาธารณะในแง่มุมทางวรรณกรรม โดยความกระหายต่อความโปร่งใสทางการเมืองและความต้องการทำลายความลี้ลับแห่งรัฐนี้เข้มข้นขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
พึ่งสุนทรว. (2019). ความลับกับพระราชอำนาจ: การปกปิดและการเปิดโปงในอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 17 (Secrecy and the King’s Power: Concealment and Revelation in the 17th-Century England). วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19(1), 1-22. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.1
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Bentham, J. (1834). Deontology; or the Science of Morality. In Which the Harmony and Coincidence of Duty and Self-Interest, Virtue and Felicity, Prudence and Benevolence Are Explained. Edited by John Bowring. London: Longman & Co.
______. (1843). The Works of Jeremy Bentham Volume 2. Edited by John Bowring. Edinburgh: William Tait.
Birkinshaw, P. (2010). Freedom of Information : The Law, the Practice and the Ideal. Cambridge: Cambridge University Press.
Bobbio, N., & Viroli, M. (2003). The Idea of the Republic. Cambridge: Polity.
Bullard, R. (2009). The Politics of Disclosure, 1674-1725 : Secret History Narratives. London: Pickering & Chatto.
Charles I, King of England. (1645). The Kings Cabinet Opened: Or, Certain Packets of Secret Letters & Papers, Written with the Kings Own Hand, and Taken in His Cabinet at Nasby-Field, June 14. 1645. By Victorious Sr Thomas Fairfax; Wherein Many Mysteries of State ... Are Clearly Laid Open; Together, with Some Annotations Thereupon. Edited by Henry Parker, Thomas May and John Sadler. London: Printed for Robert Bostock.
de Groot, J. (2004). Royalist Identities. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Fischlin, D., & Fortier, M. (Eds). (2002). Royal Subjects : Essays on the Writings of James VI and I. Detroit: Wayne State University Press.
Gestrich, A. (1994). Absolutismus Und Offentlichkeit : Politische Kommunikation in Deutschland Zu Beginn Des 18. Jahrhunderts. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Goldberg, J. (1983). James I and the Politics of Literature: Jonson, Shakespeare, Donne and Their Contempories. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: Polity.
James I, King of England. (1918). The Political Works of James I. Edited by Charles Howard McIlwain. Cambridge: Harvard University Press.
______. (1887). Basilikon Doron, or His Majestys Instructions to His Dearest Sonne, Henry the Prince. London: Wertheimer, Lea & Co.
Jütte, D. (2015). The Age of Secrecy: Jews, Christians, and the Economy of Secrets, 1400-1800. New Haven and London: Yale University Press.
Kantorowicz, E.H. (1955). "Mysteries of State: An Absolutist Concept and Its Late Mediaeval Origins. The Harvard Theological Review, 48(1), 65-91.
______. (1957). The King's Two Bodies; a Study in Mediaeval Political Theology. Princeton: Princeton University Press.
Mcllwain, C.H. (1918). The Political Works of James I. Cambridge: Harvard Univesity Press.
Mondi, M. (2007). The Speeches and Self-Fashioning of King James VI and I to the English Parliament, Constructing the Past, 8(1), 1604-1624.
Morrill, J. S., Slack, P., Woolf, D.R., & Aylmer, G.E. (Eds). (1993). Public Duty and Private Conscience in Seventeenth-Century England: Essays Presented to G.E. Aylmer. Oxford: Clarendon Press,
Neocleous, M. (2003). Imagining the State. Maidenhead: Open University Press.
Parsons, N. (2009). Reading Gossip in Early Eighteenth-Century England. Balsingstoke: Palgrave Macmillan.
Sharpe, K., & Lake, P. (Eds). (1994). Culture and Politics in Early Stuart England. Basingstoke: Macmillan.
Sharpe, K. (2013). Reading Authority and Representing Rule in Early Modern England. London: Bloomsbury.
Tuck, R. (1993). Philosophy and Government, 1572 - 1651. Cambridge: Cambridge University Press.
Viroli, M. (1992). From Politics to Reason of State: The Acquisition and Transformation of the Language of Politics, 1250 - 1600. Cambridge: Cambridge University Press.
Weber, M, (1946). From Max Weber: Essays in Sociology. Edited by Hans Heinrich Gerth, and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press.
Zwicker, S.N. (1993). Lines of Authority: Politics and English Literary Culture, 1649-1689. Ithaca and London: Cornell University Press.