การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

บุณรดา กรรณสูต
สุรพล สุยะพรหม
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปและปัญหาอุปสรรคของสถานศึกษาชั้นพื้นฐ ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน ๓) เพื่อนำเสนอการประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรีระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีทั้งชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ศึษาจกเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๘ รูป/คน และสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๙ รูป/คน โดยการวิคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและการพรรณนาความ ส่วนการวิจัยชิปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๒๖ ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า๑)สภาพปัญหาทั่วไปและปัญหาอุปสรคของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือขาดบุคลากรครูการเงินงบประมาณมีอุปสรรค การบริหารวัสดุอุปกรณ์มีข้อบกพร่อง และการจัดการโรงเรียนยังไม่สอดคล้อง ๒) การประยุกต์ใช้ตมหลักอิทธิบาท ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักการจัดการ๓) การประยุกต์รูปแบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาชั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่วคือด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การด้านการบริหารบุคคล ด้านการอำนวยการ ด้านการควบคุม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

(๑) หนังสือ:
กมล ฉายะวัฒนะ. การบริหารคนและงานด้วยวิธีกรของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคระ
พิมพ์ดี, ๒๕๕๔.
สุลักษณ์ ศิวรักษ์. ศาสนากับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: รุ่งแสงการพิมพ์, ๒๕๕๓.
(๒) วิทยานิพนธ์:
จุฬาภรณ์ มาเสถียวงศ์. "นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพื่อเด็กและ
เยาวชนไทย". วิทยนิพนธ์ครุศสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
นงลักษณ์ เรือนทอง. "รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ". วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕o.
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์. "การพัฒนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู". วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อุดมศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
ปรีชา กันริยะ. "การพัฒนรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม". วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม,
๒๕๕๑.
พระราชรัตนมคล (มนตรี ยางริสาร). "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตางโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ".
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สขาวิชการศึกษาผู้ใหญ่. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔.
(I) Books:
Arther J. Lewis and Alice Miel, Supervision for Improved Instruction, Belmont
California: Word worth Publishing Company, Inc., 1972.
Berkowitz Leonard. Social Psychology. Illinois: Scott Foresma, 1972.
Best. J.W.. Reseach in Education. Englewood Cliffs.New Jersy: Prentice Hall Inc,
1977.
Certo. Samuel C. and Peter. J. Paul. Strategic Management: Concept and
Applications. New York: McGraw-Hill, 1991.
Dessler, G., A Framework For Human Resource Management, Upper Saddle River,
NJ: Prentice-Hall,, 2004_
Engle. T.L. and L. Snellgrove. Psychology:lts Principle and Application. Boston:
Hougton Miffin Company, 1969.
Fled M.P. man. Psychology in the Industrial Environment. London: Butterworth
and Co.. Ltd., 1971.
Good C.V. Dictionary of Education. New York: McGraw-Hill Book Company, 1973.
Gulic, L.N., Theory of Organization in Papers on the Science of Administration, New
York: Columbia Notes, 1966.