บทบาทพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 : กรณีศึกษาบทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

Main Article Content

พระเอกลักษณ์ อชิโต
สุภัทรชัย สีสะใบ
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม ใช้การศึกษาเอกสาร งานวิจัย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์จากพื้นที่ดำเนินงานในจังหวัดสมุทรสงคราม และเรียบเรียงออกมาเป็นบทความวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ยังคงมีบทบาทสำคัญในด้านสาธารณะสงเคราะห์ การให้ความช่วยเหลือประชาชน ชุมชน และสังคม ได้เป็นอย่างดี ด้วยว่าวัดมีทุนทางสังคม และมีศักยภาพในการช่วยเหลือ (ทาน) การเสียสละ (จาคะ) การทำประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังกรณีหลวงพ่อแดงได้จัดมอบหน้ากาก เจล จัดมอบเครื่องบริโภคอาหาร เครื่องยังชีพ ตั้งตู้เย็นปันสุข การจัดตั้งโรงทาน มอบทุนช่วยเหลือแก่ประชาชน วัด พระสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาทั้งในระดับพื้นที่ คือวัดและชุมชน และในระดับอำเภอ จังหวัดสมุทรสงคราม และระดับชาติ อันหมายถึงการสนองนโยบายสมเด็จพระสังฆราชในการตั้งโรงทานเพื่อช่วยประชาชน และจัดมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ข้าวสาร ตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โรงพยาบาลอัมพวา เพื่อสนับสนุนการบริหารภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ให้ผ่านพ้นไปได้ ธรรมทาน เยียวยาจิตใจ การพบปะ พูดคุย เยี่ยมบ้าน การบรรยายธรรม ออนไลน์ นับเป็นอีกบทบาทหนึ่งของพระสงฆ์กับการทำงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

พระครูบูรพาวัชราภรณ์ (น้ำเพ็ชร มหาลาโภ). (2559). บทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง.วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 5(1), 15-29.
พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ. (2560). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 6(2)(ฉบับพิเศษ), 439-455.
_______. (2563). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 9(1), 23-36.
_______. (2563, 4 พฤษภาคม). เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม. [บทสัมภาษณ์].
พระครูวิสุทธิ์พัฒนวิธาน (วิชัย อิสฺสโร). (2559). บทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านสาธารณสงเคราะห์ในอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง. วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 5(2), 29-40.
พระครูอาทรกิจจาภิรักษ์ และคณะ. (2562). บทบาทของพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 6(10), 4711-4719.
พิเชฐ ทั่งโต และคณะ. (2561). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ : กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม. ใน สุรพล สุยะพรหม (บรรณาธิการ).พระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วัดอินทาราม. (2563). เพจวัดอินทาราม. สืบค้น 10 เมษายน 2563, จาก https://www.facebook.com/groups/724191601310093/
วุฒินันท์ กันทะเตียน. (2563). โครงการศึกษาองค์ความรู้ด้านสาธารณสงเคราะห์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 8(1), 65-74.
สืบพงษ์ ธรรมชาติและพระครูอรุณสิงหธรรม. (2558). ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสฺสโร). วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 2(2), 89-100.
อนุตรา รัตน์นราทร. (2563). รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): ผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทยและนอกประเทศจีน. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 14(2), E11-E18.
European Centre for Disease Prevention and Control. (2020). Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Stockholm: ECDC.
Hui, L. et al. (2020). Can Chinese Medicine Be Used for Prevention of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ? A Review of Historical Classics. Research Evidence and Current Prevention Programs. Chinese Journal of Integrative Medicine.
Jianhong, W. et al. (2020). Now casting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. Retrieved January 2, 2020, from https://www.researchgate.net/publication.
Liu, S., & Saif, L. (2020). Emerging Viruses without Borders: The Wuhan Coronavirus. Retrieved January 2, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/338760577_Emerging_Viruses_without_Borders_The_Wuhan_Coronavir us.
Said, N. (2020). Coronavirus Covid-19: Available Free Literature Provided by Various Companies. Journals and Organizations around the World Journal Ongoing Chemical Research, 5(1), 7-13.
Shao, P. (2020). Impact of city and residential unit lockdowns on prevention and control of COVID-19. Retrieved January 2, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/340000607_Impact_of_city_and_residential_unit_lockdowns_on_prevention_and_control_of_COVID-19
Shi et al. (2020). Preliminary estimation of the basic reproduction number of novel coronavirus (2019-nCoV) in China, from 2019 to 2020: A data-driven analysis in the early phase of the outbreak.  International Journal of Infectious Diseases, 92.
Shulin et al. (2020). Single-Virus Tracking: From Imaging Methodologies to Virological Applications. Chemical Reviews, 120(3).
Tian et al. (2020). A Mathematical model for simulating the phase-based transmissibility of a novel coronavirus. Retrieved January 2, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/339568707.