1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ : แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม และปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้พื้นที่ป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

เดโช แขน้ำแก้ว

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ ศึกษาแบบผสานวิธี เชิงปริมาณมีประชากรเป้าหมายได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 169 คน ใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเชิงคุณภาพสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เข้าร่วมโครงการ ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากร และผู้ประสานงานโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 16 คน เลือกแบบเจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม และปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ โดยรวมทุกด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การดำเนินการตามแผนงาน การประสานงานและการประเมินผล อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X}= 4.15, S.D. = 0.75) และ 2) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ ได้แก่ การวางแผนแบบมีส่วนร่วม และระดมแนวคิดที่สร้างสรรค์ การจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ และงบประมาณเพื่อการพัฒนา การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การประสานงานและแจ้งกำหนดการได้ชัดเจน การประเมินผลการทำงานจากเก็บรวบข้อมูลมาเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ ปรับปรุง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

จุฎาพร แซ่หลี. (2563). ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. วารสารรัชต์ภาคย์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 14(32), 155-167.
ทศพร เชื้อปรางค์ และอนิรุทธ์ สติมั่น. (2556). การพัฒนาสื่อการศึกษาโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 1 ไร่ ไม่ยาก ไม่จน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 5(1), 97-107.
ปัญญา จันทโคต และกุลธิดา ท้วมสุข. (2558). การประเมนผลการดำเนินของศูนย์เรียนรู้ชุมชนในประเทศไทย. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 33(2), 92-107.
ภาคภูมิ อินทร์ผยุง และประณต นันทิยะกุล. (2560). การบริหารจัดการโครงการ 1 ไร่ ได้ 1 แสนบาท ของจังหวัดนนทบุรี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 7(2), 212-226.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. (2562). มรภ. นศ. จัดการฝึกอบรม โครงการ 1ไร่หายจน คนราชภัฏ รุ่นที่ 1. สืบค้น 2 เมษายน 2563, จาก https://www.nstru.ac.th/th/news/view/2048
วรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์. (2559). การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง.
ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการโครงการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏ. (2562). ใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ. นครศรีธรรมราช : ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการโครงการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏ.
สุทธิพร บุญมาก. (2560). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.