ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2013

					View ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2013
Published: 2013-07-01

ปกหน้าและสารบัญ

กองบรรณาธิการ

สารจากบรรณาธิการ

บทความวิชาการ:มุมวิจัยและสถิติ

บทวิจารณ์หนังสือ

คำแนะนำในการส่งเล่ม