คุณภาพการบริการและความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอุตรดิตถ์ยูไนเต็ด

ผู้แต่ง

  • ตฤณสิษฐ์ วรพันธ์พิมล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • อิราวัฒน์ ชมระกา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ชัชชัย สุจริต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คำสำคัญ:

คุณภาพบริการ , ความไว้วางใจ , การตัดสินใจใช้บริการ , สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการ ความไว้วางใจ และการตัดสินใจเข้าใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอุตรดิตถ์ยูไนเต็ด และ 2) เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ และความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอุตรดิตถ์ยูไนเต็ด กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่เคยใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอุตรดิตถ์ยูไนเต็ด 2 ครั้งขึ้นไป จำนวน 385 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าคุณภาพการบริการที่อยู่ในระดับมากที่สุด  คือ  ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความไว้วางใจระดับมากที่สุดในด้านการสื่อสาร และผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการตัดสินใจใช้บริการที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ ด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า  คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ และความไว้วางใจด้านการให้ความสะดวกสบาย ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้ง และด้านการให้ข้อผูกมัด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอุตรดิตถ์ยูไนเต็ด

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤษติกา คงสมพงษ์. (2561). การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คุณากร สุขนิธิ. (2564). ฟุตบอลไทย 2564. สืบค้น 18 เมษายน 2564, จาก http://pirun.ku.ac.th

ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ และสุพจน์ กฤษฎาธาร. (2563). การตลาดบริการ (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด-ยูเคชัน.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2563). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (พิมพ์ครั้งที่ 18). กรุงเทพฯ: เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์.

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2563). การตลาดบริการ (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นภวรรณ คณานุรักษ์. (2563). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: กรีนแอปเปิ้ลกราฟฟิคพริ้นติ้ง.

ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. (2563). อิทธิพลด้านความบันเทิง ความไว้วางใจ และความเพลิดเพลินกับการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2(1), 66-78.

เบญชภา แจ้งเวชฉาย. (2561). คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร. (การศึกษาค้นคว้าอิสระ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สืบค้น 20 เมษายน 2564, จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2844/3/benchapa_chan.pdf

ปาณิศา ศรีละมัย และศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล. (2561). อิทธิพลของความไว้วางใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ผ่านร้านค้าปลีก. วารสารสหวิทยาการวิจัย, 7(2), 69–78.

ภูวพัฒน์ ชนะสกล. (2561). การสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าให้เช่าสนามฟุตบอลในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. (การศึกษาค้นคว้าอิสระ, นิเทศศาสตรมหาบัณทิต).กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สืบค้น 18 เมษายน 2564, จาก http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3067

วุฒิ สุขเจริญ. (2562). วิจัยการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไซเท็ก.

สุนันทรา ขำนวนทอง. (2562). คุณภาพการบริการและความไว้วางใจมีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้ บริการไร่ชมอิน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(2), 173 – 185.

โสรัจจะราช เถระพันธ์. (2561). คุณภาพการบริการและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการที่ส่งผลต่อความไว้วางใจความพึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สืบค้น 25 เมษายน 2564, จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3655/5/soratjarat.thar.pdf

ทีม เทิร์ฟ สปอร์ต คอนสตรัคชั่น. (2564). ข้อดีข้อเสียของสนามหญ้าเทียม. สืบค้น 18 เมษายน 2564, จาก https://www.teamturfsport.com

Guiltinan, J. (1989). A classification of switching costs with implications for relationship marketing. Chicago: American Marketing Association

Kotler, P. (2003). Marketing Management. (11th ed.). New Jersey: Prentice Hall Inc.

Kotler, P. and Keller, K.L. (2012). Marketing Management. (14th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education.

Morgan, R. M., & Hunt, S.D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. The Journal of Marketing, 58(3), 20-38.

Park, E., Kim, K. J., & Kwon, S. J. (2017). Corporate social responsibility as a determinant of consumer loyalty: An examination of ethical standard, satisfaction, and trust. Journal of Business Research, 76(Supplement C), 8-13.

Stern, N. (1997). Promoting an effective market economy in a changing world. Retrieved April 10, 2021, from http://eprints.lse.ac.uk/3740/.

Vanichbuncha, K. (2007). Statistical analysis: Statistics for management and research (10th ed). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Zeithaml, V.A. and Bitner, M.J. (2003). Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm (3rd ed.). New York: Irwin McGraw-Hill

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-27