Announcements

 

 

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

2021-08-18

อัตราค่าธรรมเนียมในการส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสาร

-  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ส่งบทความเสนอเข้ารับการตีพิมพ์ ต้องชำระค่าธรรมเนียม 2,500 บาท ต่อ 1 บทความ

-  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ส่งบทความเสนอเข้ารับการตีพิมพ์ ต้องชำระค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ต่อ 1 บทความ

-  บุคลากรภายในคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ส่งบทความเสนอเข้ารับการตีพิมพ์ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม หากมีสถานะเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

 

*** เริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบทความที่ส่งผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ***

หมายเหตุ:  การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น ไม่ได้ถือว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิเทศศึกษาเสมอไป เพราะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการก่อน จึงจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้เขียนได้ ว่าบทความผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้เขียนบทความ ไม่ว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือไม่ก็ตาม

การชำระค่าธรรมเนียม

 1. ชำระด้วยตนเองได้ที่ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 2. ชำระด้วยการโอนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ผ่านทางบัญชีธนาคารได้ที่
                 เลขที่บัญชี 857-200562-3
                 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
                 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
                 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 3. หลังจากชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการผ่านทางระบบดังนี้

            - แบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร

            - ต้นฉบับบทความ ทั้งไฟล์ Word และ PDF

            - หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม

            - สำนาบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สังกัดอยู่ หรือ สำเนาบัตรนักศึกษา

 

***ลิงก์ประกาศ***

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่ของวารสาร

2021-08-18

กองบรรณาธิการวารสารขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของวารสารใหม่ ดังนี้

- จากเดิม เผยแพร่วารสารทั้งในรูปแบบเล่มวารสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็น เผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้  2730-4167

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้กับวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) เป็นต้นไป

 

***ลิงก์ประกาศ***

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา

2021-02-17

กองบรรณาธิการวารสารวิเทศศึกษา ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักเขียน และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ โดยสามารถส่งเข้ารับการพิจารณาได้ตลอดปีมายังกองบรรณาธิการวารสารวิเทศศึกษา โดยส่งผ่านระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journals Online (ThaiJO) เว็บไซต์  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jis/index