กองบรรณาธิการวารสารขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของวารสารใหม่ ดังนี้

- จากเดิม เผยแพร่วารสารทั้งในรูปแบบเล่มวารสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็น เผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้  2730-4167

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้กับวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) เป็นต้นไป

 

***ลิงก์ประกาศ***