วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการส่งบทความในวารสาร ฯ ดังนี้

ext-91.png

* หมายเหตุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป เมื่อส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo

การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

1) ผู้ส่งบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินและแบบเสนอการส่งบทความ เมื่อส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ThaiJo
2) เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมและตรวจสอบบทความในเบี้ยงต้นแล้วเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

หมายเหตุ: การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น มิได้ถือว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิเทศศึกษา ฯ ทุกบทความต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการก่อน จึงจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้เขียนได้ ว่าบทความผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่อไปหรือไม่

 

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้เขียนบทความ ไม่ว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือไม่ก็ตาม

 

อ้างอิง

  1. ประกาศการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการส่งบทความในวารสาร พ.ศ. 2566 คลิก
  2. ประกาศค่าธรรมเนียมการส่งบทความในวารสาร ฯ พ.ศ. 2565 คลิก
  3. ขั้นตอนการส่งบทความ คลิก