วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งการปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนบทความ

จากเดิม รูปแบบขนาดกระดาษ A5

เปลี่ยนเป็น รูปแบบขนาดกระดาษ A4

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jis/about/submissions