การลดต้นทุนและเพิ่มกำไรในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน: กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

ผู้แต่ง

  • ฤทธิรงค์ ช่วยป้อง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศไทย
  • เจษฎา นกน้อย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศไทย

คำสำคัญ:

การลดต้นทุน, การเพิ่มกำไร, สถานีบริการน้ำมัน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา (2) วิเคราะห์วิธีการลดต้นทุนของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา และ (3) วิเคราะห์วิธีการเพิ่มกำไรของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีจำนวนสถานีบริการน้ำมันมากที่สุดของภาคใต้ โดยพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักอิ่มตัวที่จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้แบบเชิงประเด็นและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า (1) โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ประกอบด้วย ต้นทุนน้ำมัน ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนค่าไฟ ต้นทุนค่าเสื่อมของอุปกรณ์ และต้นทุนค่าภาษี (2) การคาดคะเนยอดขายเพื่อสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน การให้พนักงานทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ การฝึกอบรมในการใช้งานอุปกรณ์ การลดอัตราการใช้ไฟโดยรวมและใช้เทคโนโลยีโซลาเซลล์ รวมถึงการวางแผนระบบการจัดการภาษีมีส่วนสำคัญในการลดต้นทุนของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันลงได้ (3) สำหรับวิธีการเพิ่มกำไรของสถานีบริการน้ำมันนั้นผู้บริหารควรบริหารจัดการพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยการเปิดธุรกิจเสริมอื่น ๆ เช่น ร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ เพราะจะทำให้เกิดชุมชนขึ้นภายในสถานีบริการน้ำมัน ประกอบกับการนำกลยุทธ์การตลาดบริการ (7P’s) มาประยุกต์ใช้

References

Aujirapongpan, S. (2014). Basic Accounting. 7th ed. Bangkok: McGraw-Hill.

Brumfield, G. (2010). Strategies producers in the Northeastern United States are using to reduce costs and increase profits in tough economic times. Hort Technology, 20(5), 836-843.

Chaichalermsak, A. & Chuntuk, T. (2016). A study of cost and return on the elderly care center business in Thailand. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9(3), 1124-1137.

Chaleamnai, S., Sangtongluan, C., Rodjanaprapayon, R. & Sirawaritsara, A. (2021). Dimensions of success for gas station in the western part of Thailand. Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University, 8(2), 647-676.

Denzin, N. (1970). The Research Art in Sociology. London: Butterworth.

Doeb. (2021). Evaporation of Oil. Retrieved from: https://www.doeb.go.th/.

Doeb. (2023). Service Station (Quarter). Retrieved from: https://www.doeb.go.th/info/info_ sta_quarter.php.

Earley, J. (2016). The Lean Book of Lean. UK: TJ International Ltd.

Ekkaphonphisit, C. (2019). Business plan for Banthoeng Transport Co., Ltd. (Master’s thesis). Bangkok University, Bangkok.

Eppo. (2023). Service Station Information. Retrieved from: https://www.eppo.go.th/.

Esmaeel, R. I., Zakuan, N., Jamal, N. M., & Taherdoost, H. (2018). Understanding of business performance from the perspective of manufacturing strategies: Fit manufacturing and overall equipment effectiveness. Procedia Manufacturing, 22, 998-1006.

Gomaltad, D. (2016). Basic Accounting. 15th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. England: Penguin Books.

Kosaiponkul, P. (2021). Project development approach of gas station to ev charging station as a proposed alternative in the future. (Master’s thesis). Thammasat University, Bangkok.

Kotler, P. (2000). Marketing Management. 14th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Krueger, R. A. (1998). Moderating Focus Groups. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Lai, K. & Cheng, T. (2009). Just-In-Time Logistics. USA: Gower Publishing Company.

Leanghilasit, K., & Loawpraseart, O. (2008). PPP gas station survival strategy. In Proceedings of the 3'0 UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi~disciplinary Research Papers" (p. 139-150). Bangkok: University of the Thai Chamber of Commerce.

Ienergyguru. (2015). History of Thai Energy Development. Retrieved from: https://ienergyguru.com/2015/05/historyofthaienergydevelopment/.

Marketeeronline. (2015). Opportunities and Adjustments in the Gas Station Business. Retrieved from: https://marketeeronline.co/archives/27547.

Peerawanichkul, U., Siengchin, S., Boonyasopon, T. & Wisuttipaet, S. (2022). The development model of petrol station executives to enhance competitive business in digital age. The Journal of MCU Peace Studies, 10(4), 1809-1826.

Pimpaka, O. Rakkarn, S. Srihomchai, P. & Jindawattana, O. (2014). Reducing inventory costs: Case study of installation and trade of fire protection systems. Kasem Bundit Engineering Journal, 4(2), 1-11.

Prapasongsit, O. Bilmanod, S. & Sanjit, G. (2022). Marketing communication factors affecting consumers’ decision to use the service of slow bar type coffee shop that uses a Moka Pot brewing method: A case study of Sweet Shine Coffee. Siam Communication Review, 21(1), 165-181.

Ritchie, J. & Spencer, L. (2002). Qualitative Data Analysis for Applied Policy Research. U.S.A.: SAGE Publications.

Santoso, Y. (2015). The impact of marketing mix (7P’s) towards fish feed customer satisfaction of PT. Central Proteinaprima in Sidoarjo Area. iBuss Management, 3(2), 403-412.

Sarawutratananont, C., Thabhiranrak, T. and Tevarattikal, U. (2023). A model of causal factor affecting the efficiency of gas station management in the northern part of Thailand. UMT-Poly Journal, 20(1), 188-199.

Srikajorn, N. (2016). Customers choice of gas stations in the Bangkok metropolitan area, Thailand. (Master’s thesis). Thammasat University, Bangkok.

Sriphrabu, P. & Chamnanlor, C. (2022). Economic order-quantity determination for fuel demand: a case study of a freight forwarder. RMUTP Research Journal, 16(2), 54-64.

Tawai, T. (2018). Factors affecting the profitability of retail fuel outlets in urban areas: a case study of accra. (Master’s thesis). University of cape coast, West Africa.

Thaismescenter. (2023). Compare form 6 Gas Stations in Thailand. Retrieved from: https://www.thaismescenter.com/compareform6gasstation/.

Turner, A. & Penn, A. (1999). Making isovists syntactic: Isovist integration analysis. Paper presented at the 2nd International Symposium on Space Syntax, Brasilia.

Uthaipol, B. & Chantuk, T. (2016). Cost analysis and the sensitivity of the pet center business. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9(3), 219-232.

Urban Creature. (2022). What is the FT value?. Retrieved from: https://urbancreature.co/expensive-electricity-bill/.

Workpointtoday. (2023). Summary of 'Bangchak' deal to buy 'Esso' What will happen and must be watched. Retrieved from: https://workpointtoday.com/bangjak-esso-deal/.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2023-12-22