การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • อัจฉรา เมฆสุวรรณ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเทศไทย
  • ไพลิน ศิริกาญจนากุล สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเทศไทย
  • จิราภรณ์ ธัญวัลย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเทศไทย

คำสำคัญ:

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล , การตัดสินใจซื้อ , ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลกระทบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ผลการศึกษาผลการทดสอบผลกระทบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล และการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัลมีผลกระทบเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

ชุติมา มุสิกะเจริญ. (2566). Krungthai COMPASS มอง Bio Based Beauty เทรนด์ความสวยที่รักษ์โลก

โอกาสและความท้าทายภาคธุรกิจไทย. เข้าถึงได้จาก: http://www.efinancethai.com/

LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=MGwyT0RxWXk0dUU9

ฐานเศรษฐกิจ. (2566). ตลาดสินค้าความงามฯในปท.ปี66 คาดโต10.4%. เข้าถึงได้จาก:

https://www.thansettakij.com/business/economy/555138

ธนาวุฒิ ทองขาว. (2564). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประดิษฐ์เศษผ้า บ้านบวกเปา จังหวัดเชียงใหม่.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

นัฐวุฒิ ซอนสุข และสิญาธร นาคพิน. (2566). การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้า

บนธุรกิจแพลตฟอร์มของพลเมืองยุคดิจิทัลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. เข้าถึงได้จาก:

http://www.ir.sru.ac.th/bitstream/123456789/1009/1/is_mba_nattawut66.pdf

ภัทรวดี เหรียญมณี (2558). การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อ

การตัดสนใจใช้บริการค่ายมวย (Boxing Gym) เพื่อการออกกำลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

วชิระ ทองสุข. (2565). IMC การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ?

เข้าถึงได้จาก: https://talkatalka.com/blog/integrated-marketing-communication/

Achrol, R. S., & Kotler, P. (2017). Extending the marketing dialog on poverty.

Markets, Globalization & Development Review, 2(1).

Akter, M., & Sultana, N. (2020). Digital Marketing Communication and Consumer Buying

Decision Process in Pandemic Standpoint (COVID-19): An Empirical Study of

Bangladeshi Customers’ in Branded Cosmetics Perspective. Open Journal of Business

and Management, 8, 2696-2715.

Arens, A.A., Loebbeck, J.K., Elder, R.J. and Beasley, M.S. (2002). Auditing: An Integrated

Approach. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River.

Baharudin Noveriyanto and Sa’diyah El Adawiyah (2021) Digital Integrated Marketing

Communications (DIMC) Activities of Digital Products Financial Technology (FINTECH)

“ALAMI”. Profetik Jurnal Komunikasi, 14(1), 60-73.

Clow, K. E., & Baack, D. (2010). Integrated advertising, promotion, and marketing

communication. UpperSaddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Etzel, M. J., Walker, B. J., & Stanton, W.J. (2007). Marketing (14th ed.) Boston: McGraw – Hill. Kotler, P. (2003). Marketing management (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice- hall.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management. United States of America: Pearson

Education Limited.

Krungsri GURU SME, (2566). เครื่องสำอางเมดอินไทยแลนด์ ธุรกิจนี้ยังสดใสท่ามกลาง “คู่แข่ง”.

เข้าถึงได้จาก: https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/cosmetics-made-in-thailand

Meng Luo และจรัญญา ปานเจริญ (2563). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีผล

ต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นวีแชท (WeChat) ของผู้บริโภคในมณฑลเสฉวน.

วารสารสุทธิปริทัศน์, 34(109), 122-133.

Yüksel, H. F., and Akar, E. (2021). "Tactics for Influencing the Consumer Purchase Decision

Process Using Instagram Stories: Examples From, Around the World." International

Journal of Customer Relationship Marketing and Management (IJCRMM), 12(1), 84-101.

Zeff, R., & Aronson, B. (1999). Advertising on the Internet. New York: John Wiley & Sons, Inc

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2023-08-29